วิชาที่ 3 ทฤษฏีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

,ทฤษฏีไฟฟ้า คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มิตรกับมิตรในข้อใดที่ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
  พิทักษ์ช่วยชาคริตทำการบ้าน
  สุพรรษาต่อว่ารุ่งระวีที่สอบตก
  นงนุชซื้อของฝากไปเยี่ยมพิชัยที่ป่วย
  ชมะนันท์ชักชวนให้ขจรศักดิ์โดดเรียน
2. เหตุใดจึงกล่าวว่าพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงเป็นผู้มีความอดทนสูงยิ่ง
  เป็นพุทธสาวิกาที่ดี
  ให้การดูแลเจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงตัดสินใจบวชเป็นภิกษุณี
  ปฏิบัติตามครุธรรม ๘ ประการ
3. ข้อใดคือขนาดกระแสที่ขาเข้าของวงจร RLC อนุกรม เมื่อความถี่เข้าใกล้ภาวะเรโซแนนซ์
  มีค่าต่ำสุด
  มีค่าสูงสุด
  R/L
  L/R
4. “ประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาวางหงาย มีลิงและช้างคอยปรนนิบัติ” หมายถึงพระพุทธรูปปางใด
  ปางลีลา
  ปางสมาธิ
  ปางป่าเลไลย์
  ปางห้ามสมุทร
5. พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร
  ทรงเลี้ยงดูแทนพระราชมารดา
  ดูแลความเรียบร้อยในพระราชวัง
  ถวายคำปรึกษาเรื่องการออกผนวช
  ถวายพระอักษรตั้งแต่ทรงพระเยาว์
6. พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทางสุดโต่งที่บรรพชิตไม่ควรพึงปฏิบัติได้แก่ข้อใด
  การปลีกวิเวกในป่า
  บำเพ็ญเพียรเป็นเวลายาวนาน
  นั่งสมาธิเป็นระยะ เมื่อง่วงก็พักผ่อน
  หมกมุ่นในกามและทรมานตนให้ลำบาก
7. เหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดง
  พระพุทธรูปปางอะไร
  1
  ปางลีลา
  ปางมารวิชัย
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระอัญญาโกณฑัญญะ
  หนึ่งในปัญจวัคคีย์
  เป็นเอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
  พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
  ผู้ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ
9. ข้อใดคือขนาดของอิมพีแดนซ์วงจร RLC แบบอนุกรมในภาวะเรโซแนนซ์
  มีค่าสูงเมื่อเทียบกับค่าความต้านทานของวงจร
  มีค่าประมาณค่าคาปาซิตีฟรีแอคแตนซ์
  มีค่าประมาณค่าอินดักทีฟรีแอคแตนซ์
  มีค่าประมาณค่าความต้านทานของวงจร
10. พระสงฆ์รูปใดมีการกระทำสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนามากที่สุด
  หลวงพี่บำเพ็ญเพียร
  เจ้าอาวาสสร้างกุฏิใหม่
  หลวงตาเผยแผ่ธรรมะ
  ท่านพระครูเดินทางจาริกไปอินเดีย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile