O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครื่องมือทางการค้าที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าคือข้อใด
  เครื่องหมายการค้า
  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  การเป็นสินค้าพิเศษ
  การปรับปรุงพัฒนาหีบห่อ
2. การหาสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
  E-Payment
  E-Learning
  E-Sourcing
  E-News
3. ปัจจุบันมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สิ่งใดที่ได้รับ ความสนใจมากที่สุด
  LPG
  Oxygen
  NGV
  Hydrogen
4. การรักษาความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณของใคร
  ของนักธุรกิจ
  ของพนักงานขายที่พึงมีต่อลูกค้า
  ของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค
  ของผู้ผลิตต่อคู่แข่งขัน
5. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไรจำนวนเท่าใด ตั้งราคาเท่าใด ขายที่ไหน
  ผลิตอะไร ผลิตทำไมผลิตที่ไหน ราคาเท่าใด
  ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ผลิตเพื่อใครผลิตอย่างไร
6. ข้อใดเป็นจำนวนเลขฐานสองซึ่งมีค่าเท่ากับ 108 (ซึ่งเป็นเลขฐานสิบ)
  00100100
  01101100
  10100000
  01101111
7. ข้อใดคือความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร
  ตลาดทุนทำเลทีม ฝีมือ
  ทุนทำเลทีม ฝีมือ ตลาด
  ทำเล ทีมตลาดฝีมือ ทุน
  ทีม ฝีมือ ทุนตลาดทำเล
8. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไรจำนวนเท่าใด ตั้งราคาเท่าใด ขายที่ไหน
  ผลิตอะไร ผลิตทำไมผลิตที่ไหน ราคาเท่าใด
  ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ผลิตเพื่อใครผลิตอย่างไร
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  Microsoft Windows
  Ubuntu
  Symbian
  MAC Address
10. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
  ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
  ปลูกไม้เลื้อยขึ้นคลุมบนหลังคาเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
  ปลูกดอกทานตะวันหน้าบ้านเพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องตัวบ้าน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile