O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไรจำนวนเท่าใด ตั้งราคาเท่าใด ขายที่ไหน
  ผลิตอะไร ผลิตทำไมผลิตที่ไหน ราคาเท่าใด
  ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ผลิตเพื่อใครผลิตอย่างไร
2. ถ้านักเรียนจะประกอบสัมมาอาชีวะและเป็นธุรกิจขนาดย่อมจะต้องใช้ทรัพยากรข้อใด
  ตั้งร้านจำหน่ายขนมไทยขนมนานาชาติโดยมีลูกจ้าง 30 คนทรัพย์สินถาวร30 ล้านบาท
  ผลิตลำไยแห้งส่งไปขายต่างประเทศและในประเทศมีลูกจ้าง 60 คน เงินทุน 50 ล้านบาท
  ตั้งร้านอาหารมีพนักงานเสิร์ฟและพนักงานเชียร์เบียร์ 42 คนอาคารอุปกรณ์ 20 ล้านบาท
  ตั้งร้าน Super Market มีพนักงาน 35 คนมีอาคารอุปกรณ์ 65 ล้านบาท
3. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก185 กรัม เพื่อการส่งออก
  กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
  กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
  กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
  ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว
4. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
  ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
  ปลูกไม้เลื้อยขึ้นคลุมบนหลังคาเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
  ปลูกดอกทานตะวันหน้าบ้านเพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องตัวบ้าน
5. การรักษาความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณของใคร
  ของนักธุรกิจ
  ของพนักงานขายที่พึงมีต่อลูกค้า
  ของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค
  ของผู้ผลิตต่อคู่แข่งขัน
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  Microsoft Windows
  Ubuntu
  Symbian
  MAC Address
7. การหาสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
  E-Payment
  E-Learning
  E-Sourcing
  E-News
8. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไรจำนวนเท่าใด ตั้งราคาเท่าใด ขายที่ไหน
  ผลิตอะไร ผลิตทำไมผลิตที่ไหน ราคาเท่าใด
  ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ผลิตเพื่อใครผลิตอย่างไร
9. ปัจจุบันมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สิ่งใดที่ได้รับ ความสนใจมากที่สุด
  LPG
  Oxygen
  NGV
  Hydrogen
10. ข้อใดเป็นจำนวนเลขฐานสองซึ่งมีค่าเท่ากับ 108 (ซึ่งเป็นเลขฐานสิบ)
  00100100
  01101100
  10100000
  01101111
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile