จำนวนนับ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นแปดร้อยสาม เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ตามของใด
  11,500,803
  11,058,803
  11,058,003
  11,050,803
2. 26,793 ....... 42,764 68,937 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  63,905
  35,641
  48,790
  54,639
3. 1,000,420
  หนึ่งล้านสี่แสนยี่สิบ
  หนึ่งล้านสี่ร้อยยี่สิบ
  หนึ่งล้านสี่พันสองร้อย
  หนึ่งล้านสี่หมื่นยี่สิบ
4. เลขโดด 7 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  94,327
  796,215
  43,672,119
  17,895,142
5. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 4,253 คือข้อใด
  4,200
  4,250
  4,300
  4,350
6. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 78,641 คือข้อใด
  80,000
  79,000
  78,000
  77,000
7. 5,378,942 เลขโดด 5 มีค่าประจำหลักคือข้อใด
  ล้าน
  แสน
  พัน
  หมื่น
8. เลขโดด 5 ในข้อใดมีค่าเท่ากับ 5,000,000
  32,145,620
  54,986,765
  75,294,138
  64,312,659
9. 4,057,893 เขียนอยู่ในรูปกระจายได้ดังข้อใด
  4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 3
  4,000,000 + 500,000 + 70,000 + 8000 + 900 + 30
  4,000,000 + 50,000 + 7,000 + 800 + 90 + 3
  4 + 500 + 7,000 + 80,000 + 900,000+ 3,000,000
10. 8,_14,280 ค่าของเลขโดดที่อยู่ในช่องว่างควรเป็นข้อใด
  900,000
  30,000
  8,000
  500
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile