วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ลักษณะสำคัญของการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาคือข้อใด
  ก. เป็นการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ข. เป็นการหาแนวคิดรวบยอดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
  ค. เป็นการแยกแยะส่วนสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ
  ง. เป็นการแก้ปัญหาที่มองไม่เห็นเป็นรูปธรรม จับต้องไม่ได้
2. ตำรวจสอบปากคำพยานคนหนึ่ง ซึ่งเป็นพนักงานในร้านอาหาร ถึงเหตุการณ์ที่ผู้ต้องสงสัยซึ่งมารับประทานอาหารในร้านอาหารแห่งนี้ ได้ขโมยกระเป๋าสตางค์ของเจ้าของร้านไป ตามแนวคิดเชิงนามธรรม ข้อมูลใดที่ตำรวจควรละทิ้งมากที่สุด
  ก. รูปร่างหน้าตาของผู้ต้องสงสัย
  ข. ลักษณะเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัย
  ค. ช่วงเวลาที่ผู้ต้องสงสัยอยู่ในร้าน
  ง. รายการอาหารที่ผู้ต้องสงสัยรับประทาน
3. ในการฝึกรีดผ้าโดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม ข้อมูลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องพิจารณา
  ก. ชนิดของผ้า
  ข. ชนิดของอุปกรณ์รีดผ้า
  ค. อุณหภูมิของอุปกรณ์รีดผ้า
  ง. สีของผ้า
4. ข้อใดเป็นรหัสจำลองที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด
  ก. START , STOP , BEGIN
  ข. END , SHOW , PRINT
  ค. OUTPUT, END, DISPLAY
  ง. GET, WRITE, OUTPUT
5. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดเชิงนามธรรม
  ก. เป็นแนวคิดที่แยกแยะรายละเอียดสาระสำคัญของปัญหา
  ข. เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  ค. เป็นแนวคิดที่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะโจทย์คณิตศาสตร์
  ง. เป็นแนวคิดที่เป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ
6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
  ก. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นการใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุด
  ข. การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทา งานตามคำสั่งได้
  ค. การเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานไม่เป็นที่นิยม เพราะเข้าใจยาก
  ง. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุด
7. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน
  ก. ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน
  ข. เขียนทิศทางการทำงานโดยใช้ลูกศรกำกับทิศทาง
  ค. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดควรเป็นจุดเดียวกัน
  ง. เขียนคำอธิบายในภาพสัญลักษณ์ด้วยความกระชับ ชัดเจน
8. รหัสจำลองใดแตกต่างจากพวก
  ก. START
  ข. DISPLAY
  ค. OUTPUT
  ง. PRINT
9. ข้อใดเป็นหลักการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน
  ก. ใช้ตัวเลขแทนลำดับการทำงาน
  ข. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดควรเป็นจุดเดียวกัน
  ค. เขียนทิศทางการทำงานโดยใช้ลูกศรกำกับทิศทาง
  ง. ไม่ต้องเขียนคำอธิบายในภาพสัญลักษณ์
10. ข้อใดคือรหัสจำลองของการคำนวณหาผลรวมของเลข 2 จำนวน
  ก. COUNT = number 1 and 2
  ข. COUNT number 1 = number 2
  ค. COMPUTE number 1 and number 2
  ง. COMPUTE summary = number 1 + number 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS