วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า ´หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที
  One day has 24 hours
  One Hour has 60 minutes
  One minute has 60 seconds
  Hour One has 60 minutes
2. คำว่า ´own´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เป็นพี่น้อง
  เป็นญาติ
  เป็นเจ้าของ
  เป็นเจ้าหน้าที่
3. คำว่า ´foot´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เท้า
  แขน
  มือ
  ขา
4. คำว่า ´because´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เพราะฉะนั้น
  เพราะฉะนี้
  เพราะอะไร
  เพราะว่า
5. คำว่า ´grief´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใ
  ความยินดี
  ความเศร้าโศก
  ความดี
  ความกตัญญู
6. คำว่า ´autumn´ หมายถึงฤดูอะไร
  ฤดูใบไม้ร่วง
  ฤดูฝน
  ฤดูหนาว
  ฤดูร้อน
7. คำว่า ´learner´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ผู้เรียน
  ปัญญา
  สติ
  ความรู้
8. คำว่า ´call´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เรียก
  บอก
  ฟัง
  ถาม
9. คำว่า ´incidental´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  พบเจอ
  บังเอิญ
  ความคิด
  ความฝัน
10. ´They are´ ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด
  they´are
  Ary they
  They are
  They´re
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile