สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมิใช่ลักษณะดั้งเดิมของสังคมไทย
  นับถือผีและธรรมชาติ
  ยึดมั่นในระบบครอบครัว
  เคารพและย่องย่องคนรวย
  ช่วยเหลือกันด้วยแรงงาน
2. ข้อใดแสดงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุด
  ตลาดร่วมและสหภาพเศรษฐกิจ
  ตลาดร่วมและสหภาพศุลกากร
  เขตการค้าเสรีและตลาดร่วม
  สหภาพเศรษฐกิจและสหภาพศุลกากร
3. ข้อใดเป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุดของเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
  ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกอย่างละเท่าๆ กัน
  เลือกปุ๋ยที่สามารถใช้กับพืชได้หลายชนิด
  เลือกปุ๋ยโดยพิจารณาจากสมบัติของดินและพืชที่ปลูก
  ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกสลับกันในการปลูกพืชแต่ละครั้ง
4. หนี้ที่เกิดจากการที่รัฐบาลขายพันธบัตรให้ประชาชนเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเรียกว่าอะไร
  หนี้ของกระทรวงการคลัง
  หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
  หนี้งบประมาณแผ่นดิน
  หนี้สาธารณะ
5. ตัวเลขในหน่วยเงินสกุลเดียวกันข้อใดใช้เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อหัว
  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริง
  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัว
6. ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของอุปสงค์
  การที่ปริมาณเสนอซื้อแก็สหุงต้มต่ำลงเป็นผลมาจากการประกาศขึ้นราคาแก็สของรัฐ
  การที่กลุ่มประเทศโอเปกเข้าควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันเป็นผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น
  การที่ผลไม้ชนิดอื่นๆ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเป็นผลให้ราคาเงาะสูงขึ้น
  การที่ปริมาณเสนอซื้อกาแฟ A ลดต่ำลงเป็นผลมาจากการที่กาแฟ B ลดต่ำลง
7. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
  มีการดำเนินงานของเอกชนในรูปของสหกรณ์จำนวนมาก
  กลไกราคาเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่
8. ถ้าการส่งออกของประเทศไทยใน พ.ศ. 2544 ลดลงประเทศจะประสบกับปัญหาใด
  ดุลบัญชีทุนขาดดุลมากขึ้น
  เงินบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง
  ดุลบัญชีเงินโอนเกินดุลลดลง
  ดุลชำระเงินเกินดุลมากขึ้น
9. ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สามารถพัฒนาประเทศกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เพราะเหตุใด
  ญี่ปุ่นมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
  ญี่ปุ่นเป็นนักลอกเลียนแบบที่เก่ง
  ญี่ปุ่นใช้งบประมาณด้านการทหารน้อยมาก
  ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย
10. รายรับใดไม่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประชาชาติ
  เงินได้ของนาย ก จากการไปทำงานในต่างประเทศ
  เงินได้ของนาย ข จากการทำงานเป็นบริกรในโรงแรม
  เงินได้ของนาย ค จากการให้โรงงานเช่าที่ดินมรดก
  เงินได้ของนาย ข จากการให้พ่อค้ากู้มายืม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile