สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของอุปสงค์
  การที่ปริมาณเสนอซื้อแก็สหุงต้มต่ำลงเป็นผลมาจากการประกาศขึ้นราคาแก็สของรัฐ
  การที่กลุ่มประเทศโอเปกเข้าควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันเป็นผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น
  การที่ผลไม้ชนิดอื่นๆ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเป็นผลให้ราคาเงาะสูงขึ้น
  การที่ปริมาณเสนอซื้อกาแฟ A ลดต่ำลงเป็นผลมาจากการที่กาแฟ B ลดต่ำลง
2. สินค้าสำคัญในการค้าระหว่างไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคืออะไร
  ของป่าไทยและสินค้าญี่ปุ่น
  ของป่าไทยและสินค้าจีน
  ข้าวไทยและสินค้าจีน
  ข้าวไทยและสินค้าญี่ปุ่น
3. การนำสินแร่เหล็กมาถลุงเป็นเหล็กก้อนและนำเหล็กก้อนมารีดเป็นแผ่นแล้วนำเหล็กแผ่นไปประกอบเป็นตัวถังรถยนต์ เป็นกระบวนการในข้อใด
  ผลิตสินค้าสนองความต้องการของผู้บริโภค
  ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต
  สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
  พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4. รายรับใดไม่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประชาชาติ
  เงินได้ของนาย ก จากการไปทำงานในต่างประเทศ
  เงินได้ของนาย ข จากการทำงานเป็นบริกรในโรงแรม
  เงินได้ของนาย ค จากการให้โรงงานเช่าที่ดินมรดก
  เงินได้ของนาย ข จากการให้พ่อค้ากู้มายืม
5. ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สามารถพัฒนาประเทศกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เพราะเหตุใด
  ญี่ปุ่นมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
  ญี่ปุ่นเป็นนักลอกเลียนแบบที่เก่ง
  ญี่ปุ่นใช้งบประมาณด้านการทหารน้อยมาก
  ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย
6. ข้อใดเป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุดของเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
  ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกอย่างละเท่าๆ กัน
  เลือกปุ๋ยที่สามารถใช้กับพืชได้หลายชนิด
  เลือกปุ๋ยโดยพิจารณาจากสมบัติของดินและพืชที่ปลูก
  ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกสลับกันในการปลูกพืชแต่ละครั้ง
7. ข้อใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  การมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ
  วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก
  รัฐบาลเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
  รัฐใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
8. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  ปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขาย จะเป็นตัวปรับราคาสินค้าที่ไม่สมดุลให้เข้าสู่ดุล
  ราคาเสนอซื้อและการเสนอขาย จะเป็นตัวปรับปริมาณสินค้าที่ไม่สมดุลให้เข้าสู่ดุล
  อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน จะเป็นตัวปรับราคาสินค้าที่ไม่สมดุลให้เข้าสู่ดุล
  อุปสงค์ส่วนเกินจะเป็นตัวปรับราคาสินค้าที่ไม่สมดุลและอุปทานส่วนเกินจะเป็นตัวปรับปริมาณสินค้าที่ไม่สมดุลให้เข้าสู่ดุล
9. ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อมจะตั้งอยู่ในเขตใด
  เขตแหลมฉบัง
  เขตฉะเชิงเทรา
  เขตระยอง
  เขตชลบุรี
10. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะเข้าร่วมรบเป็นฝ่ายญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
  การรณรงค์เพื่อ “รัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
  การเรียกร้องดินแดนเขมรส่วนในคืนจากฝรั่งเศส
  การก่อตั้งขบวนการเสรีไทย
  การสร้างทางรถไฟสายมรณะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile