แบบทดสอบเก็บคะแนน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

,ใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับเก็บคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  เป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
  ไม่ต้องสังเกตหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
  ไปสอบถาม หรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
  ข้อมูลนั้นต้องมีความชัดเจน และอ้างอิงได้
2. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  เป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
  ไม่ต้องสังเกตหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
  ไปสอบถาม หรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
  ข้อมูลนั้นต้องมีความชัดเจน และอ้างอิงได้
3. ข้อใดต่อไปนี้ คือข้อมูลตัวเลข
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  น้ำหนักและส่วนสูง
  เลขที่บ้าน
4. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อมูล ปฐมภูมิ
  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
  ฟังคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ดูสารคดีสัตว์โลกใต้ทะเลจากโทรทัศน์
  เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเกษตรกรให้ความรู้
5. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
  เฟิร์น ฟังเพื่อนเล่าเรื่องจากรายการโทรทัศน์เมื่อคืน
  เหมียว ค้นหางานที่ครูมอบหมายจากอินเทอร์เน็ต
  เอก เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจดบันทึกข้อมูล
  อร ฟังพ่ออ่านข่าวสารจากนิตยสาร
6. การได้มาซึ่ง สารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล
  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ
  สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
7. เมื่อครูมอบหมายงานให้ กิ๊ฟจะนำงานไปกระจายต่อให้กับเพื่อนๆในห้องได้รับทราบและแบ่งงานกัน จากข้อความดังกล่าว กิ๊ฟใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
  ด้านการพัฒนาตนชุมชนและสังคม
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
8. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
  เรื่องที่พ่อแม่สอน
  เรื่องที่เราฟังจากเพื่อนเล่าต่อกันมา
  สิ่งที่เราได้รับจากการดูข่าวในโทรทัศน์
9. ข้อใดต่อไปนี้ คือข้อมูลตัวเลข
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  น้ำหนักและส่วนสูง
  เลขที่บ้าน
10. “ข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว” จากข้อความข้างต้น หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile