แบบทดสอบเก็บคะแนน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

,ใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับเก็บคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
  เฟิร์น ฟังเพื่อนเล่าเรื่องจากรายการโทรทัศน์เมื่อคืน
  เหมียว ค้นหางานที่ครูมอบหมายจากอินเทอร์เน็ต
  เอก เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจดบันทึกข้อมูล
  อร ฟังพ่ออ่านข่าวสารจากนิตยสาร
2. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อมูล ปฐมภูมิ
  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
  ฟังคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ดูสารคดีสัตว์โลกใต้ทะเลจากโทรทัศน์
  เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเกษตรกรให้ความรู้
3. การได้มาซึ่ง สารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล
  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ
  สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
4. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
  เรื่องที่พ่อแม่สอน
  เรื่องที่เราฟังจากเพื่อนเล่าต่อกันมา
  สิ่งที่เราได้รับจากการดูข่าวในโทรทัศน์
5. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
  เฟิร์น ฟังเพื่อนเล่าเรื่องจากรายการโทรทัศน์เมื่อคืน
  เหมียว ค้นหางานที่ครูมอบหมายจากอินเทอร์เน็ต
  เอก เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจดบันทึกข้อมูล
  อร ฟังพ่ออ่านข่าวสารจากนิตยสาร
6. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  เป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
  ไม่ต้องสังเกตหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
  ไปสอบถาม หรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
  ข้อมูลนั้นต้องมีความชัดเจน และอ้างอิงได้
7. ข้อใดต่อไปนี้ เรียงลำดับได้ถูกต้อง
  ข้อมูล-->สารสนเทศ--->การประมวลผล
  สารสนเทศ-->ข้อมูล-->การประมวลผล
  ข้อมูล-->การประมวลผล-->สารสนเทศ
  การประมวลผล-->สารสนเทศ-->ข้อมูล
8. การได้มาซึ่ง สารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล
  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ
  สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
9. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อมูล ปฐมภูมิ
  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
  ฟังคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ดูสารคดีสัตว์โลกใต้ทะเลจากโทรทัศน์
  เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเกษตรกรให้ความรู้
10. เวลาบอยจะซื้อของ บอยจะเดินสำรวจราคาสินค้าในระแวกนั้นก่อนที่จะซื้อร้านที่ถูกและมีคุณภาพที่สุด จากข้อความดังกล่าวบอยใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการตัดสินใจ
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการพัมนาชุมชนและสังคม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile