แบบทดสอบ

,แบบทดสอบนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความรู้ผู้เข้ามาศึกษาทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีกี่ ประเภท
  5
  6
  7
  8
2. Software Theft เป็นรูปแบบการก่ออาชญากรรม แบบใด
  การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย
  การขโมยและทำลายอุปกรณ์
3. การตัดต่อและเผยแพร่ภาพอนาจาร มีความผิดใน พรบ. คอมพิวเตอร์ในมาตราที่เท่าไหร่
  มาตราที่20
  มาตราที่16
  มาตราที่18
  มาตราที่30
4. อาชกรรมคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ลักษณะ
  4
  6
  8
  10
5. ความเป็นส่วนตัวในจริยธรรมไอทีหมายถึง อะไร
  การกำหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน
  สิทธิความเป็นเจ้าของ
  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น
  สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองได้
6. จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ข้อใดอยู่ในข้อ จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตเหมาะสมตาม หลักธรรมาภิบาล
  ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ของสังคม
  ไม่ใช้อำนวยหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม
7. ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พวกใดคือผู้ที่มีความรู้และทักษะ ทาง คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  Novice
  Com Artist
  Dreamer
  Cracker
8. จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักๆมีกี่ประเด็น
  2
  3
  4
  5
9. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใดที่ลักลอบขโมยไปใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์มือถือ
  การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  การขโมยและทำลายอุปกรณ์
  การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  การกอกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย
10. อาชญากรที่ก่ออาชญากรรมไซเบอร์เรียกว่าอะไร
  ไวรัส
  แฮกเกอร์
  แครกเกอร์
  หนอนอินเตอร์เน็ต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile