Cross-Cultural II Final Review 1

,..., คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากจำแนกประเภทของศาสนา โดยแบ่งตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า ศาสนาในข้อใด อยู่ในประเภทเดียวกันทั้งคู่
  คริสต์ อิสลาม
  คริสต์ พุทธ
  พุทธ อิสลาม
  พุทธ ฮินดู
2. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
  การแบ่งปัน
  การอดทน
  การให้อภัย
  ความยุติธรรม
3. การทำลายล้าง การสร้าง และคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  พระศิวะ
  พระพรหม
  พระนารายณ์
  พระตรีมูรติ
4. "บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า" เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  พระพุทธเจ้า
  นบีมูฮัมหมัด
  พระเยซู
  โมเสส
5. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ ที่ไม่พบในศาสนาสากลอื่น
  กรรม
  ภาวนา
  นรก และสวรรค์
  อนัตตา
6. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
  พระธรรมวินัย
  พระอุบาลี
  พระอานนท์
  พระมหากัสสปะ
7. องค์ประกอบใดต่อไปนี้ ที่ศาสนาฮินดูไม่มี
  พิธีกรรม
  คัมภีร์
  ศาสดา
  จุดมุ่งหมายสูงสุด
8. นิกายใดของศาสนาอิสลาม ที่ไม่มีการนับถือกาหลิบ
  ซุนนี
  ชีอะห์
  วาฮาบี
  มะงุ่น
9. ข้อใดผิด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมและศาสนา
  พิธีศราทธ์ - ฮินดู
  พิธีสังสการ - พุทธ
  พิธีมิสซา - คริสต์
  พิธีฮัจน์ - อิสลาม
10. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสต์ศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู
  เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า
  เป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษยชาติ
  เป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์
  เป็นผู้รับมอบบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile