Cross-Cultural II Final Review 1

,..., คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดผิด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมและศาสนา
  พิธีศราทธ์ - ฮินดู
  พิธีสังสการ - พุทธ
  พิธีมิสซา - คริสต์
  พิธีฮัจน์ - อิสลาม
2. นิกายใดของศาสนาอิสลาม ที่ไม่มีการนับถือกาหลิบ
  ซุนนี
  ชีอะห์
  วาฮาบี
  มะงุ่น
3. หากจำแนกประเภทของศาสนา โดยแบ่งตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า ศาสนาในข้อใด อยู่ในประเภทเดียวกันทั้งคู่
  คริสต์ อิสลาม
  คริสต์ พุทธ
  พุทธ อิสลาม
  พุทธ ฮินดู
4. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
  การแบ่งปัน
  การอดทน
  การให้อภัย
  ความยุติธรรม
5. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ ที่ไม่พบในศาสนาสากลอื่น
  กรรม
  ภาวนา
  นรก และสวรรค์
  อนัตตา
6. "บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า" เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  พระพุทธเจ้า
  นบีมูฮัมหมัด
  พระเยซู
  โมเสส
7. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสต์ศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู
  เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า
  เป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษยชาติ
  เป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์
  เป็นผู้รับมอบบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า
8. การทำลายล้าง การสร้าง และคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  พระศิวะ
  พระพรหม
  พระนารายณ์
  พระตรีมูรติ
9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
  พระธรรมวินัย
  พระอุบาลี
  พระอานนท์
  พระมหากัสสปะ
10. องค์ประกอบใดต่อไปนี้ ที่ศาสนาฮินดูไม่มี
  พิธีกรรม
  คัมภีร์
  ศาสดา
  จุดมุ่งหมายสูงสุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile