วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002

วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลคือข้อใด
  Start > Microsoft Excel
  Start > Microsoft Office > Microsoft Excel
  Start > Microsoft Access
  Start > Microsoft Office > Microsoft Access
2. ข้อใดคือความสำคัญของการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  การรักษาความคงสภาพของข้อมูล
  การป้องกันรายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  การป้องกันและรักษาความสัมพันธ์
  การป้องกันการหยุดชะงักของระบบ
3. การสร้างฐานข้อมูลเปล่าสิ่งแรกที่ต้องกำหนดคือข้อใด
  ขนาดของเขตข้อมูล
  ชื่อแฟ้มฐานข้อมูล
  ชื่อเขตข้อมูล
  ชนิดของข้อมูล
4. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลหมายถึงข้อใด
  การป้องกันการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  การรักษาความคงสภาพของข้อมูล
  การป้องกันข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานฐานข้อมูล
  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดจากรายการเปลี่ยนแปลง
5. ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด
  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
  ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม
  มีความซับซ้อน
6. ข้อใดคือประโยชน์ของฐานข้อมูล
  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล
  ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในการควบคุมข้อมูล
  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
  สามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลได้
7. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของแบบจำลอง E?R
  เอนทิตี แอททริบิวต์ ความสัมพันธ์
  แฟ้มข้อมูล โครงสร้างข้อมูล สื่อที่ใช้เก็บข้อมูล
  ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล
  ส่วนโครงสร้างข้อมูล ส่วนจัดการข้อมูล ส่วนควบคุมความคงสภาพของข้อมูล
8. ข้อมูลในฐานข้อมูลควรมีลักษณะตามข้อใด
  เป็นสารสนเทศ
  เป็นแฟ้มข้อมูล
  เก็บข้อมูลได้มาก
  ลดความซ้ำซ้อนและผู้ใช้หลายคนสามารถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้
9. ใครเป็นผู้ตัดสินใจในการกำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลแบบกระจาย
  ผู้บริหารฐานข้อมูล
  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  ผู้ใช้
  นักเขียนโปรแกรม
10. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของรายการเปลี่ยนแปลง
  มีความสัมพันธ์กัน
  ไม่มีค่าว่าง (Null Value)
  การเป็นงานเดียว
  ทำให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile