แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. The house was sold because……..
  the buyers felt at home in the untidy house
  the real estate agent was a good salesman
  the house was reasonably priced
  the owner was a compulsive housekeeper
2. Dr. Tucker suggests that…………
  one should not turn on the tv so he can avoid getting hooked into watching too many shows
  one should turn off the tv at the end of the program he planned to watch
  one should plan to watch tv at the beginning of the week.
  three hours a day of tv time should be allowed for each family member
3. Direction : Read the following passages and choose the best alternative to complete each blank space or to answer each question.�� � �China has warned its people that unless families start having more girl babies, an “army” of 70 million bachelors will be roaming the countryside looking for wives by the end of the century.� � �The proportion of males to females is already out of balance since 51.45 percent of China’s 1.1 billion people are men with the percentage increasing in the younger age groups. The ratio of male births to female births is now 114 to 100, and among the 25 to 49 age group, there are 15 times more unmarried men than unmarried women.� � �Analysts say the problem may stem from China’s strict birth control policies, which limit most families to only one child.What would be the most appropriate title for the passage?
  The Problems of Birth Control in China
  Birth Control’s Unbalancing Effect in China
  China’s Birth Control Policies
  China’s Birth Control and Its Population
4. When put up for sale, the house…………
  was in popular demand
  was immediately sold
  did not attract any buyers for a while
  was not clean enough to attract buyers
5. ข้อมูลใดในฉลากยาที่มีความสำคัญที่สุด
  ราคา
  ปริมาณ
  ส่วนผสม
  สรรพคุณ
6. “the number of young people in China”
  There are more girls than boys.
  There are more boys than girls.
  The number of boys and girls are out of control.
  There is an increasing number of girls as well as boys.
7. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ICSPFT ควรทำการทดสอบทั้งสิ้นกี่วัน
  ๑ วัน
  ๒ วัน
  ๓ วัน
  ๑ หรือ ๒ วันก็ได้
8. ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๐๐มก.% จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเป็นกี่เท่าของคนปกติ
  ๓ เท่า
  ๔ เท่า
  ๕ เท่า
  ๖ เท่า
9. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของสมรรถภาพทางกาย
  มีทักษะดีขึ้น
  ทำให้ทรวดทรงดี
  การตัดสินใจดีขึ้น
  ร่างกายแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี
10. Dr. Tucker tires to make Americans and their families think that……….
  TV-watching habits make nutrition and smoking habits worse
  TV-watching habits result in nutrition or smoking habits
  TV-watching habits are the most important health issue
  TV-watching, nutrition, and smoking habits are similar health issues
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile