แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การรณรงค์ในเรื่องเมาขับ มีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
  ไม่ให้คนดื่มสุรา
  ลดการเกิดอุบัติเหตุ
  ลดการจราจรให้น้อยลงในวันหยุดพิเศษ
  เพื่อให้คนลดละการดื่มสุราในวันสำคัญทางศาสนา
2. ช่วงเทศกาลใดที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกน้อยที่สุด
  วันมาฆบูชา
  วันสงกรานต์
  วันเข้าพรรษา
  วันขึ้นปีใหม่
3. การบันทึกผลรายการใดที่ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม
  ดึงข้อ
  นั่งงอตัว
  แรงบีบมือ
  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที
4. According to the passage, it is clear that during a day………..
  American spend most time watching television
  Americans spend less time watching television than working and sleeping
  Americans prefer watching television to doing any other activity
  Americans spend more time watching television than working and sleeping
5. 14-17 According to the passage, which statement is true about…….?an “army”
  A large number of Chinese males will be looking for wives.
  China has warned its army to start having more girl babies.
  A large number of men in the Chinese army will be looking for wives.
  Seventy percent of Chinese bachelors are soldiers in an army.
6. “the 25-49 age group”
  There are 15 times as many people over 25 as those over 49.
  Single men are outnumbered by single women.
  The numbers of single men and women are the same.
  There are more single men than women.
7. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของสมรรถภาพทางกาย
  มีทักษะดีขึ้น
  ทำให้ทรวดทรงดี
  การตัดสินใจดีขึ้น
  ร่างกายแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี
8. When the buyers first arrived, the house was……..
  too hot
  not furnished
  not well-kept
  net and clean
9. A "compulsive housekeeper" is one who ......
  keeps houses for a living
  puts her house up for sale
  feels she mush do housework
  does not expect anyone at the house
10. ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๐๐มก.% จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเป็นกี่เท่าของคนปกติ
  ๓ เท่า
  ๔ เท่า
  ๕ เท่า
  ๖ เท่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile