วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

,จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
  สกินเนอร์
  วิลเฮล์ม แมกซ์ วุ้นท์
  พาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
2. มีหน้าที่สร้างอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคมเป็นมโนธรรม คือข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
3. กลุ่มหน้าที่ของจิต เกี่ยวข้องกับข้อใด
  Functionalism
  Gestalt Psychology
  Structuralism
  Behaviorism
4. นักเรียนมีอาการซึมเศร้า การใช้เทคนิคให้คำปรึกษาตามข้อใดเหมาะที่สุด
  ให้คำแนะนำเรื่องการทำจิตใจให้สงบโดยใช้หลักธรรม
  เปิดโอกาสให้เด็กระบายปัญหาอยา่งเต็มที่ จากนั้นจึงค่อย ๆ ให้เด็กคิดพิจารณาหาเหตุผล
  แนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหันเหความหมกมุ่น
  บอกนักเรียนว่า ถ้าอยู่คนเดียวจะทำให้โลกน้้นแคบลง
5. ผู้ที่เรียนทางโสตประสาท ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพตามข้อใด
  สถาปัตยกรรม
  นักการเมือง
  นักเต้นรำ
  ก่อสร้าง
6. John Dewey เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
7. ผู้เรียนในวัยใดครูควรสอนเรื่อง เพศศึกษา
  ประถมศึกษาตอนต้น
  ประถมศึกษาตอนปลาย
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
8. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
9. การตอบสนองที่เคยปรากฎจะไม่ปรากฎถ้านำสิ่งเร้านั้นออก เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ข้อใด
  law of extinction
  law of spontaneous recovery
  law of generalization
  law of discrimination
10. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ พาฟลอฟ
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile