วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

,จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า คนมีความแตกต่างกัน
  สันดอนขุดได้ แต่สันดานขุดไม่ได้
  คนเรามีเตี้ยมีสูง
  ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน
  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
2. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
  สกินเนอร์
  วิลเฮล์ม แมกซ์ วุ้นท์
  พาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
3. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
4. นักเรียนมีอาการซึมเศร้า การใช้เทคนิคให้คำปรึกษาตามข้อใดเหมาะที่สุด
  ให้คำแนะนำเรื่องการทำจิตใจให้สงบโดยใช้หลักธรรม
  เปิดโอกาสให้เด็กระบายปัญหาอยา่งเต็มที่ จากนั้นจึงค่อย ๆ ให้เด็กคิดพิจารณาหาเหตุผล
  แนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหันเหความหมกมุ่น
  บอกนักเรียนว่า ถ้าอยู่คนเดียวจะทำให้โลกน้้นแคบลง
5. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ สกินเนอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
6. น้ำลายหลั่งจากผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
7. เสียงกระดิ่ง จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
8. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ โคลเลอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
9. ผู้เรียนในวัยใดครูควรสอนเรื่อง เพศศึกษา
  ประถมศึกษาตอนต้น
  ประถมศึกษาตอนปลาย
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
10. John Dewey เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile