อาเซียนศึกษา ชุดที่11

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดีย
  อาเซียน+3
  การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างกัน
  การรับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
  ถูกทุกข้อ
2. ประเทศใดอยู่ในกลุ่มอาเซียน+3
  ญี่ปุ่น
  รัสเซีย
  เกาหลีเหนือ
  สหรัฐอเมริกา
3. ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเป็นไปในรูปแบบใด
  ก คู่หารือ
  คู่เจรจา
  คู่เจรจาเฉพาะด้าน
  ความร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปอยู่ในรูปแบบใด
  คู่เจรจาเฉพาะด้าน
  หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
  คู่เจรจาอย่างเป็นทางการ
  คู่เจรจาอย่างไม่เป็นทางการ
5. ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Bali concord) มีการลงนามเมื่อปีใด
  2546
  2550
  2551
  2554
6. ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกพัฒนามาจากอะไร
  อาเซียน+3
  เขตการค้าเสรีอาเซียน
  สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  การประกาศแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน
7. ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติเริ่มขึ้นเมื่อใด
  พ.ศ. 2510
  พ.ศ. 2513
  พ.ศ. 2515
  พ.ศ. 2520
8. ประเทศใดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียนแล้ว
  จีน
  ญี่ปุ่น
  รัสเซีย
  ซาอุดีอาระเบีย
9. ประเทศใดเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของกรอบข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวกันของอาเซียน
  จีน
  ญี่ปุ่น
  แคนาดา
  สหรัฐอเมริกา
10. ประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาคือข้อใด
  จีน
  รัสเซีย
  ออสเตรเลีย
  สหรัฐอเมริกา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile