การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การบวกเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๓๕+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๔
  ๗๓
  ๒๓
  ๑๑๑
2. ๒๗+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๘
  ๑๑๙
  ๑๐๖
3. ๑๙+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๑
  ๘๙
  ๘๖
  ๗๖
4. ๑๓+๕๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๙๘
  ๕๑
  ๖๔
5. ๗๙+๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๖๔
  ๑๐๗
  ๔๒
6. ๒๔+๙๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๙
  ๑๒๑
  ๑๑๑
  ๑๒๐
7. ๗๖+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๗๔
  ๘๘
  ๕๐
8. ๗๒+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๑๑๓
  ๙๑
  ๙๒
9. ๓๗+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๘
  ๖๖
  ๔๒
  ๔๙
10. ๙๗+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๖
  ๑๓๖
  ๕๖
  ๙๒
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile