อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของอสมการ-1 - 8y� >� -2y + 5
  y� <� -3
  y� <� -1
  y� >� -3
  y� >� -1
2. ประพจน์มีเหรียญอยู่ในกระเป๋าจำนวนหนึ่งเป็นเหรียญห้าบาทน้อยกว่าเหรียญบาทอยู่� 15� เหรียญ� คิดเป็นจำนวนเงินมีเงินทั้งหมดมากกว่า� 75� บาท อยากทราบว่ามีเหรียญห้าบาทในข้อใดถูกต้อง
  มากกว่า� 10� เหรียญ
  มากกว่า� 11� เหรียญ
  น้อยกว่า� 9� เหรียญ
  น้อยกว่า� 10� เหรียญ
3. จากกราฟข้อใดถูกต้อง
  -2 ≤�x �≤ 4
  -2 �≤ x <�4
  -2 < x ≤�4
  -2 < x < 4
4. ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของอสมการ� �����������2 + 3t� <� 5t� -� 6
  t� <� 8
  t� >� 8
  t� <� 4
  t� >� 4
5. ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของอสมการ����� 5(x - 2)� +� 2�� ≤��2(x - 4)
6. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามไม่น้อยกว่าสี่เท่าของจำนวนนั้นลบด้วยห้า เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ตรงกับข้อใด
  a + 3� ≤��4(a – 5)
  a + 3� �>� �4(a – 5)
  a + 3� ≠��4(a – 5)
  a + 3� ≥��4(a – 5)
7. สุดาภรณ์มีอายุแก่กว่าน้องสาว� 5� ปี� อีก� 7� ปีข้างหน้า ทั้งสองคนมีอายุรวมกันมากกว่า� 40� ปี� อยากทราบว่า ����������� อายุของสุดาภรณ์เป็นอย่างไร
  สุดาภรณ์มีอายุ 16� ปี
  สุดาภรณ์มีอายุมากกว่า 16� ปี
  สุดาภรณ์มีอายุตั้งแต่ 16� ปีขึ้นไป
  มีคำตอบถูกมากกว่า 1� ข้อ
8. x + 3 ≥�-1 จากอสมการ ข้อใดเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ถูกต้อง
9. ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของอสมการ� 3 + 2t� <� -7
  t� <� -10
  t� <� -5
  t� <� 5
  t� >� 8
10. ให้� a� และ� b� แทนจำนวนใดๆ� โดยที่� a� <� b� �����������ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง� � �1)� b - 9� >� a� -� 9�������������������������� 2)� a - 1� <� b� - 1 ����� � �3)� 3 + a�� <� b + 3�������������������� 4)� -4 + b� >� a� -� 4
  1), 2), 3)
  2), 3), 4)
  1), 3), 4)
  ถูกทั้งสี่ข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile