วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006

วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่เป็นภัยในการเข้าถึงระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  สปายแวร์
  ซอฟต์แวร์
  สนิฟเฟอร์ (Sniffer)
  ฟิชชิ่ง (Phishing)
2. จากผลการสำรวจการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานจากสถานที่ใดมากที่สุด
  ที่บ้าน/ที่พักอาศัย
  ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ในสถานศึกษา
  ที่ทำงาน
3. ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด
  การนำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
  การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นระบบและรวดเร็ว
  การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4. เมื่อนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท Facebook และ Line นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ?เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะมีครั้ง เรียกว่าถุงเงิน ตามตำราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5 คน จะโชคดี?
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคดี
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ
  เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร
  ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครอง
5. ข้อใดกล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านลบเท่านั้น
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านบวกเท่านั้น
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ
6. ข้อใดไม่ใช่การประมวลผลข้อมูล
  ปิ๋มเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากสองที่์
  ป้อมแจกแจงข้อมูลเรื่องประวัตินักเรียน
  แป๋วสรุปผลข้อมูลเรื่องวิชาที่นักเรียนชอบเรียน
  ปูสัมภาษณ์เพื่อนๆ เรื่องการเดินทางมาโรงเรียน
7. ต้นกล้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อใช้งานเสร็จในห้องสมุด ต้นกล้ามีความ
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
8. ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกี่ยุทธศาสตร์
  3 ยุทธศาสตร์
  5 ยุทธศาสตร์
  7 ยุทธศาสตร์
  9 ยุทธศาสตร์
9. ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม
  เกิดความไม่เสมอภาค
  เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม
  เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล
  เพิ่มจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์
10. ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้องไม่มีชื่อ
  Techno Information
  Information Techno
  Technology Information
  Information Technology
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile