ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบสมรรถนะครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1.
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การบริหารครู
  ข. การพัฒนาผู้เรียน
  ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ง. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3. ตัวบ่งชี้ "ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
4. นักจิตวิทยาคนใดที่ให้แนวคิด ?สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ?
  ก. รุสโซ
  ข. ซิกมันด์ ฟรอยด์
  ค. แมคเคิลแลนด์
  ง. สกินเนอร์
5. "มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Team Work
  ข. Service Mind
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Self- Development
6. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher?s Ethics and Integrity) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
  ง. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  ข. การพัฒนาผู้เรียน
  ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ง. การบริหารครู
8. สมรรถนะ การทำงานเป็นทีม (Team Work) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
  ค. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
  ง. ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ
9. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
  ก. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
  ข. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
  ค. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ดีขึ้น
  ง. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น
10. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher?s Ethics and Integrity) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
  ง. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS