สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา

สอบเข้ามหาลัย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “Ah , si seulement j’ avais de l’ argent!”Cela veut dire : “__________.”
  Je voudrais avoir de l’ argent.
  Je ne voudrais pas d’ argent.
  Je regrette de gagner beaucoup d’ argent.
  Je suis riche.
2. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
  ใช้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
  มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  ใช้ระบบสองสภา และมีพรรคการเมืองสองพรรค
3. “Si on allait au Canada?”Cela est __________.
  un ordre
  un doute
  une suggestion
  une décision
4. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ทุนนิยมสมัยใหม่
  ทุนนิยมสวัสดิการ
  ทุนนิยมดั้งเดิม
  ทุนนิยมแบบผสม
5. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
  innocent
  incapable
  inoubuliable
  inutile
6. Retrouvez l’ ordre des actions de Sabine.� � �1. Sabine est en train de s’ habiller.� � �2. Sabine va sortir avec ses amis.� � �3. Sabine vient de prendre un bain.
  3 - 2 - 1
  3 - 1 - 2
  1 - 2 - 3
  2 - 3 - 1
7. - “C’ est à qui , cette maison?”- “_________?”- “_________ qui a un grand jardin avec une piscine.”
  Laquelle , Celle - ci
  Laquelle , Celle
  Celle , Laquelle
  Celle - ci , Laquelle
8. ข้อใดแสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุด
  ทำอะไรตามใจคือไทยแท้
  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  น้ำขึ้นให้รีบตัก
9. สถานภาพทางสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  อำนาจและเกียรติยศ
  สิทธิ และหน้าที่
  กฎระเบียบ และความสัมพันธ์
  ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบ
10. Philippe est ________ occupé que nous le voyons rarement.
  trop
  très
  beaucoup
  si
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS