วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัยเท่ากับ11 นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร
  160 เซนติเมตร
  162 เซนติเมตร
  164 เซนติเมตร
  166 เซนติเมตร
2. จากข้อมูลข้อ 16 จำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 390 คะแนน มีกี่คน
  1 คน
  2 คน
  3 คน
  4 คน
3. น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้45 48 50 52 49 51 53 47 60 5655 62 49 58 51 65 44 46 50 52พิสัยของน้ำหนักตรงกับข้อใด
  18
  19
  20
  21
4. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 15, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4 ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด
  16
  17
  18
  19
5. มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้งเท่ากับกี่คะแนน
  73 คะแนน
  75 คะแนน
  77 คะแนน
  79 คะแนน
6. จากข้อมูลข้อ 8 อันตรภาคชั้นที่ 44 – 50 มีความถี่ตรงกับข้อใด
  8
  9
  10
  11
7. "โรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่ง ต้องการผลิตปลากระป๋องให้มีน้ำหนักตั้งแต่ 294 กรัมถึง 306 กรัม เมื่อผลิตได้ 3,000 กระป๋อง จึงนำมาตรวจสอบพบว่าน้ำหนักปลากระป๋องที่ผลิตมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 300 กรัม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 3 กรัม"จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักตามที่โรงงานต้องการมีกี่กระป๋อง
  2,860 กระป๋อง
  2,861 กระป๋อง
  2,862 กระป๋อง
  2,863 กระป๋อง
8. จากผลการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีคะแนนรวมเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน
  20 คน
  21 คน
  22 คน
  23 คน
9. "ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครสอบจำนวน 2,000 คน ถ้าคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเป็น 330 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 20 คะแนน"จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนอยู่ระหว่าง 310 และ 350 คะแนน มีกี่คน
  1,361 คน
  1,362 คน
  1,363 คน
  1,364 คน
10. จากข้อมูลข้อ 6 จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มีกี่กระป๋อง
  69 กระป๋อง
  70 กระป๋อง
  71 กระป๋อง
  72 กระป๋อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile