วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครสอบจำนวน 2,000 คน ถ้าคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเป็น 330 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 20 คะแนน"จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนอยู่ระหว่าง 310 และ 350 คะแนน มีกี่คน
  1,361 คน
  1,362 คน
  1,363 คน
  1,364 คน
2. จากข้อมูลข้อ 8 อันตรภาคชั้นที่ 44 – 50 มีความถี่ตรงกับข้อใด
  8
  9
  10
  11
3. จากข้อมูลข้อ 8 ถ้าสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น 44 – 48 จะมีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
4. จากข้อมูลข้อ 6 จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มีกี่กระป๋อง
  69 กระป๋อง
  70 กระป๋อง
  71 กระป๋อง
  72 กระป๋อง
5. กำหนดข้อมูล 6, 4, 2, 7, 9, 2 ข้อใดไม่ถูกตัอง
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5
  มัธยฐานเท่ากับ 5
  ฐานนิยมเท่ากับ 2
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1
6. จากข้อมูลข้อ 16 จำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 390 คะแนน มีกี่คน
  1 คน
  2 คน
  3 คน
  4 คน
7. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3, 3, 3, a, 5, 5, 5, 6, 6, 6, b ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b ตรงกับข้อใด
  a=3, b=6
  a=3, b=10
  A=5, B=6
  a=5, b=10
8. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้ 8, 9, 10, 7, 6, 5, 8, 8, 6, 7 ค่ากลางที่มากที่สุดตรงกับข้อใด
  ฐานนิยม
  มัธยฐาน
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  เท่ากันทุกค่า
9. มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้งเท่ากับกี่คะแนน
  73 คะแนน
  75 คะแนน
  77 คะแนน
  79 คะแนน
10. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4 9 4 13 10 10 6 4 22 12 ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัธยฐาน, ฐานนิยม
  มัธยฐาน, ฐานนิยม, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  ฐานนิยม, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัธยฐาน
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ฐานนิยม, มัธยฐาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile