แบบทดสอบภาษาไทย ป.5

,,ภษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 35.
  1
  แด่
  แก่
  เพื่อ
2. ข้อใดควรปฏิบัติขณะฟังวิทยากรบรรยายความรู้
  เลือกฟังเฉพาะเรื่องที่สนใจ
  นำขนมมากิน เพื่อจะได้ไม่ง่วง
  คุยกับเพื่อนเบาๆ เพื่อจะได้ไม่เบื่อ
  จดบันทึกใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
3. กษัตริย์ อ่าว่าอย่างไร
  กะ - สัด
  กะ - สัด - ตริ
  กะ- สัด - ตะ - ริ
  กะ - สัด - ตระ
4. ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน “นกสองหัว”
  ตีหลายหน้า
  จับปลาสองมือ
  จับแพะชนแกะ
  เหยียบเรือสองแคม
5. คำใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีน
  พรรษา
  กวยจั๊บ
  กาแฟ
  บันเทิง
6. “บัณฑิตใหม่หน้าใสปิ๊ง” จากข้อความ คำใดเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
  บัณฑิต
  ใหม่
  หน้า
  ปิ๊ง
7. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการกรอกแบบรายการ
  น้อยลงชื่อทุกครั้ง
  นุ่นใช้ภาษากระชับ ชัดเจน
  แนนกรอกรายการให้ครบทุกช่อง
  นิดใช้อักษรย่อทุกช่องเพื่อประหยัดเวลา
8. ข้อใดไม่ใช่แนวทางวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดู
  วิเคราะห์แนวคิดของเรื่อง
  วิเคราะห์คุณค่าทางสังคมของเรื่อง
  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเรื่อง
  วิเคราะห์แนวทางการแต่งเรื่อง
9. ใครเขียนเรื่องตามจินตนาการ
  ต่อเขียนรายงานส่งครู
  เต้เขียนจดหมายลาครู
  ติ๋วเขียนนิทานตามความคิดของตนเอง
  ตู๋คัดลอกบทกลอนที่ชอบลงในสมุด
10. “ลมแล้งหอบไอแล้งมาล้อมฟ้า แดดสาดแสงร้อนจ้ามาแผดเผา” จากโวหารนี้ ตรงกับฤดูกาลใด
  ฤดูร้อน
  ฤดูใบไม้ผลิ
  ฤดูใบไม้ร่วง
  ฤดูหนาว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile