แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นผลงานของพระอัญญาโกณฑัญญะ
  เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระเขมาเถรี
  เป็นปฐมบัญญัติการบวชด้วยครุธรรม 8 ประการ
  ชักชวนพระปุณมันตานีบุตรเถระบวชในพระพุทธศาสนา
  แสดงธรรมให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟังจนเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
2. ภิกขุณูปัสสัย เป็นผลงานของใคร
  พระเขมาเถรี
  พระเจ้าพิมพิสาร
  พระเจ้าปเสนทิโกศล
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
3. แม้จะทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็ทรงปฏิบัติพระองค์คล้ายๆ กับสามัญชน เสด็จไปที่ใดอย่างธรรมดามีมีพิธีรีตรอง ทำให้ทรงทราบความเป็นอยู่ของราษฎร ข้อความนี้แสดงถึงคุณธรรมข้อใดของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  ความมีเหตุผล
  ความไม่ถือตัว
  ความเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้
  ความมีไหวพริบปฏิภาณ
4. สำนวนใดน่าจะสอดคล้องกับความหมายของคำว่า รัตตัญญูภาพ
  คมในฝัก
  คร่ำหวอด
  รู้ตื้นลึกหนาบาง
  อาบน้ำร้อนมาก่อน
5. พระมหาปชาบดีโตมีเถรีมีคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
  ความอดทน
  ความมีเหตุผล
  ความตั้งใจจริง
  ความมีไหวพริบ
6. การที่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะท่านมีนิสัยส่วนตัวตามข้อใด
  ใฝ่เรียนใฝ่รู้
  ขยันและอดทน
  มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  ยึดหมั่นในพระรัตนตรัย
7. ตำแหน่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับก่อนถึงแก่อสัญกรรม คือตำแหน่งใด
  องคมนตรี
  เลขานุการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  ที่ปรึกษาพิเศษด้านพระพุทธศาสนาขององค์การ พ.ส.ล.
  ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
8. อุปนิสัยของพระนางเขมาเทวีข้อใดที่นำไปสู่การบวชในพระพุทธศาสนา
  สนใจใฝ่รู้
  รักสวยรักงาม
  ชอบความสงบสุข
  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
9. ชาวพุทธตัวอย่าง คือใคร
  ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา
  ผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล
  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธได้สมบูรณ์
  ผู้ที่เกิดรุ่นหลังซึ่งไม่ทันได้เห็นพระพุทธเจ้า
10. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะใด
  เป็นศิษย์
  เป็นนัดดา
  เป็นพระธิดา
  เป็นที่ปรึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile