แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระเถรีรูปใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวา
  พระเขมาเถรี
  พระกีสาโคตมีเถรี
  พระอุบลวรรณาเถรี
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
2. ผลงานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล คือข้อใด
  ทรงนิพนธ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนา
  ทรงริเริ่มก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  ทรงร่วมกันก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก
  ทรงเป็นอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาให้กับชาว ต่างประเทศ
3. พุทธสาวกและพุทธสาวิกาท่านใดได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในฐานะเดียวกัน
  พระเขมาเถรีกับพระโมคคัลลานะ
  พระอุบลวัณณาเถรีกับพระสารีบุตร
  พระกีสาโคตมีเถรีกับพระมหากัสสปะ
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีกับพระอัญญาโกณฑัญญะ
4. งานพระนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำให้พระนามของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือเรื่องใด
  ศาสนคุณ
  ประเพณีไทย
  สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
  ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
5. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะใด
  เป็นศิษย์
  เป็นนัดดา
  เป็นพระธิดา
  เป็นที่ปรึกษา
6. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระอัญญาโกณฑัญญะฟังจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
  โอวาทปาติโมกข์
  อนัตตลักขณสูตร
  อาทิตตปริยายสูตร
  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
7. ภิกขุณูปัสสัย เป็นผลงานของใคร
  พระเขมาเถรี
  พระเจ้าพิมพิสาร
  พระเจ้าปเสนทิโกศล
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
8. แม้จะทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็ทรงปฏิบัติพระองค์คล้ายๆ กับสามัญชน เสด็จไปที่ใดอย่างธรรมดามีมีพิธีรีตรอง ทำให้ทรงทราบความเป็นอยู่ของราษฎร ข้อความนี้แสดงถึงคุณธรรมข้อใดของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  ความมีเหตุผล
  ความไม่ถือตัว
  ความเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้
  ความมีไหวพริบปฏิภาณ
9. ตำแหน่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับก่อนถึงแก่อสัญกรรม คือตำแหน่งใด
  องคมนตรี
  เลขานุการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  ที่ปรึกษาพิเศษด้านพระพุทธศาสนาขององค์การ พ.ส.ล.
  ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
10. พระมหาปชาบดีโตมีเถรีมีคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
  ความอดทน
  ความมีเหตุผล
  ความตั้งใจจริง
  ความมีไหวพริบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile