แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  5 เมตร/วินาที
  10 เมตร/วินาที
  15 เมตร/วินาที
  20 เมตร/วินาที
2. ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็วและความเร่งของวัตถุเป็นอย่างไร
  ความเร่งคงตัว ความเร็วเป็นศูนย์
  ความเร็วมีค่าสูงสุด ความเร่วคงตัว
  ความเร็วและความเร่งมีค่าเป็นศูนย์
  ทั้งความเร็วและความเร่งมีค่าสูงสุด
3. โยนวัตถุขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที อยากทราบว่านานเท่าไรวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด
  0.5 วินาที
  1.0 วินาที
  1.5 วินาที
  2.0 วินาที
4. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น
  ความถี่
  ความยาวคลื่น
  แอมพลิจูด
  อัตราเร็ว
5. วัตถุก้อนหนึ่งถูกขว้างขึ้นในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  ความเร็ว
  ความเร่ง
  การกระจัด
  ถูกทุกข้อ
6. ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทำมุมกับความเร็วเท่าใด

  90°
  180°
  อยู่ระหว่าง 0° ถึง 180°
7. ในการทดลองแกว่งจุดยางให้เคลื่อนที่แบบวงกลม พบว่าในเวลา 1 นาที จุกยางเคลื่อนที่ได้ 75 รอบ จงหาความถี่ของจุกยางมีค่าเท่าไร
  0.8 รอบ/วินาที
  1.25 รอบ/วินาที
  1.5 รอบ/วินาที
  3.5 รอบ/วินาที
8. การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องทีสุด คือ���� ก.� ความเร่งของวัตถุมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศตรงกันข้าม���� ข.� วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดที่เล็กลง วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่มากขึ้น���� ค.� แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งสมดุล���� ง.� เมื่อวัตถุมีความเร็วสูงสุด วัตถุมีความเร่งสูงสุดด้วยคำตอบคือ
  ข้อ ก, ข, และ ค
  ข้อ ก และ ค
  ข้อ ง เท่านั้น
  คำตอบเป็นอย่างอื่น
9. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร
  ต่างกันที่ทิศทางการสั่นของตัวกลาง
  ต่างกันที่ความยาวคลื่น
  ต่างกันที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
  ต่างกันที่ประเภทของแหล่งกำเนิด
10. วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
  ความเร่งเป็นศูนย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile