แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed in the past ten years.
  increased slowly
  leveled off
  grown steadily
  risen rapidly
2. A mature tulip bulb contains the embryo of a plant.
  flower bud
  waste product
  complete undeveloped form
  color-producing pigment
3. A surprise choice when named to manage the Brooklyn Dodgers in 1954, Walter Alston stayed 23 years to direct it to its greatest successes.
  lead
  discipline
  motivated
  subsidize
4. VocabularyDirections: Choose the alternative that best keeps the meaning of the underlined word or phrase.Strong coffee can be diluted with milk.
  soaked
  softened
  weakened
  flavored
5. The 1960’s witnessed a change in the form and content of movies, treating subjects that for so many years were considered taboo.
  unpleasant
  prohibited
  unethical
  worthless
6. Clarence Birdseye perfected a method of freezing foods, which spurred farming of produce previously too perishable to be of commercial value.
  officially
  practically
  formerly
  allegedly
7. Even the best-built machine will not run forever without proper maintenance.
  eternally
  smoothly
  dependably
  accurately
8. Only sovereign states are able to make treaties.
  constitutional
  powerful
  legitimate
  independent
9. If a foreign object becomes lodged in the eye, medical help is necessary.
  deposited in
  invisible to
  blurry to
  isolated in
10. In some libraries, young people can check out ten juvenile books at once.
  adventure
  large-print
  hardcover
  children’s
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile