Cross-Cuture Final Review ชุด 1

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปราสาทสีขาวที่ปรากฎในธงชาติกัมพูชา คือปราสาทอะไร
  นครวัด
  นครธม
  ตาพรหม
  บันทายศรี
2. สายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซีย ชื่อว่าอะไร
  Garuda Airlines
  Garena Airlines
  Indonesia Airway
  Indonesia National Airlines
3. บรูไน ตั้งอยู่บนเกาะอะไร
  สุมาตรา
  ลูซอน
  บอร์เนียว
  ชวา
4. ประเทศใดมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตกมากที่สุด
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
5. เทือกเขาแดนลาว กั้นประเทศอะไรกับประเทศอะไร
  ไทย - เมียนมาร์
  ไทย - ลาว
  ลาว - กัมพูชา
  ลาว - จีน
6. ข้อใด ผิด เกี่ยวกับลาว
  ไม่มีทางออกสู่ทะเล
  ตั้งเป้าเป็นแหล่งพลังงานของอาเซียน
  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
  เมืองหลวง คือ เวียงจันทร์
7. กรุงจาการ์ตา อยู่บนเกาะอะไร
  ชวา
  สุราเวสี
  บอร์เนียว
  สุมาตรา
8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับกัมพูชา
  ปกครองระบอบประชาธิปไตย
  เคยมีนายกรัฐมนตรีสองคน ในเวลาเดียวกัน
  โตนเลสาบ คือ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สกุลเงิน คือ จ๊าด
9. ประเทศใดเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อน
  ลาว กัมพูชา เวียดนาม
  ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม
  กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม
  ลาว มาเลเซีย กัมพูชา
10. เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์ หมายถึงเมืองใด ประเทศใด
  อยุธยา - ไทย
  มัณฑะเลย์ - เมียนมาร์
  สุโขทัย - ไทย
  พุกาม - เมียนมาร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile