การวิจัยทางการศึกษา

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สถิติที่ไม่มีการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติคือสถิติประเภทใด
  สถิติเชิงอ้างอิง
  สถิติเชิงตัวเลข
  สถิติเชิงข้อมูล
  สถิติเชิงบรรยาย
2. ตัวแือตัวแปรประเภทใดปรที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้นค
  ตัวแปรต้น
  ตัวแปรตาม
  ตัวแปรควบคุม
  ตัวแปรคงที่
3. ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยคือข้อใด
  สรุปผล
  อภิปรายผล
  รายงานผล
  หาข้อบกพร่อง
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัย
  ควรระบุชื่อตัวแปลสำคัญ
  ควรตั้งเป็นคำถาม
  ควรระบุกลุ่มเป้าหมาย
  ควรบอกวิธีวิจัยอย่างคร่าวๆ
5. ข้อใดไม่ใช่มาตรการวัดระดับของตัวแปร
  มาตรานามบัญญัติ
  มาตรสัดส่วน
  มาตราอันตรภาค
  มาตรอัตราส่วน
6. สารบัญตาราง จะนำไปเขียนในส่วนใด
  บทที่ 1
  ส่วนนำ
  ส่วนเนื้อหา
  ส่วนเอกสารอ้างอิง
7. สิ่งที่ใช้วัดตัวแปรเพื่อให้ได้ผลการวัดเรียกว่าอะไร
  ข้อมูล
  สถิติ
  เครื่องมือ
  ปริมาณ
8. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกี่บท
  3 บท
  4 บท
  5 บท
  6 บท
9. ตัวแปรควบคุมคืออะไร
  ชนิดของดินที่ใช้ปลูกถั่วเขียว
  ความสูงของต้นถั่วเขียว
  พันธ์ถั่วเขียวที่ปลูก ปริมาณน้ำที่รด ปริมาณแสง
  กระถาง
10. ตั้งสมมุติฐานแบ่งออกได้กี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile