ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วันนับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 180 วัน
  ภายใน 120 วัน
  ภายใน 60 วัน
  ภายใน 45 วัน
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กำหนดเขตเลือกตั้งไว้อย่างไร
  กำหนดให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้ตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
  กำหนดให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
3. ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งคืนสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลภายในก่ีวัน นับแต่วันท่ีนายอำเภอได้รับร่างฯ
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  7 วัน
4. การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการใด
  การรวมอำนาจปกครอง
  การแบ่งอำนาจปกครอง
  การกระจายอำนาจปกครอง
  การถ่ายโอนอำนาจ
5. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ราษฎรไม่เกิน 50,000 คน มีสมาชิกได้ 24 คน
  ราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกได้ 30 คน
  ราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน มีสมาชิกได้ 36 คน
  ราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน มีสมาชิกได้ 42 คน
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนแบบใด
  โดยอ้อมและลับ
  โดยตรงและลับ
  โดยอ้อมและเปิดเผย
  โดยตรงและเปิดเผย
7. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เกี่ยวข้องกับข้อใด
  เมืองพัทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  เทศบาล
8. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยใด
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9. โดยทั่วไป กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
  60 วัน
  120 วัน
  30 วัน
  45 วัน
10. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  นายกเมืองพัทยา
  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS