การอ่านจับใจความ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  ครอบคลุมข้อความอื่นๆ
  ทำให้เกิดเรื่อง
  เด่นเฉพาะตัว
  ถูกทุกข้อ
2. คำในข้อใดมีความหมายอ้อม
  น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
  โบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม
  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
3. ข้อใดคือหลักการอ่านจับใจความสำคัญ
  ค้นหาสาระ
  ค้นหาข้อคิดเห็น
  ค้นหาข้อเท็จจริง
  ค้นหาความสำคัญ
4. คำว่าฆ้องในข้อใดมีความหมายอ้อม
  ถึงยามค่ำย่ำฆ้องจะร้องไห้
  ในสมัยโบราณใช้ฆ้องตีบอกเวลา
  วาทีหนีจากบ้านมีฆ้องกระแตไปด้วย
  นางสายชอบทำตัวเป็นฆ้องปากแตก
5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนกรอบความคิด
  วิเคราะห์เนื้อหาและแตกประเด็น
  ศึกษาเรื่องที่ต้องการเขียนกรอบแนวคิด
  สังเคราะห์เรื่องเข้าเป็นประเด็นเดียวกัน
  เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ความคิดตัดประเด็นที่ไม่จำเป็นออก
6. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาความหมายคำ
  บริบท
  สำนวน
  น้ำเสียง
  การเปลี่ยนแปลง
7. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนกรอบความคิด
  การจับใจความสำคัญ
  การลากโยงนำความคิด
  การกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ
  การใช้ภาพหรือสัญญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนอ่านจับใจความ
  อ่านผ่านๆ
  อ่านให้ละเอียด
  อ่านซ้ำ
  คัดลอก
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  เข้าใจประเภท
  ตั้งจุดมุ่งหมาย
  ใช้พจนานุกรม
  สำรวจส่วนประกอบ
10. ใจความสำคัญมีลักษณะอย่างไร
  เป็นคำ
  เป็นวลี
  เป็นอนุเฉท
  เป็นประโยค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile