แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. You can´t hear the news on the radio so you say to your American friend "??????"
  How about switching it on?
  Could you pick it up, please?
  Would you mind turning it up?
  Can you please put it on?
2. You are in the dentist´s chair and the dentist says to you, "????"
  Go ahead.
  Let´s have a look.
  Make yourself at home.
  Wait and see.
3. You are standing in line to buy some food coupons when someone cuts in front of you. You say: "??????.."
  Hold on. I´ll put you through.
  Wait for me.
  Go to the back of the line.
  I´ll save you a place.
4. Your friend is about to cross the street and he doesn´t see a fast-approaching car. You shout, "???????"
  Hurry up!
  Run fast!
  Watch out!
  Look up!
5. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, "???.. at the airport."
  I´ll go and receive you
  I´ll pick you up
  I´ll come after you
  I´ll be there for you
6. As you are leaving a party, you say to the host: "???????"
  I am very happy about it.
  Pleased to meet you.
  I had a great time.
  It´s your hospitality.
7. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, "??????"
  Thank you for having me.
  I admire your hostess.
  You are too kind to take me.
  You make me feel so good.
8. Film goes to seea policeman. The first thing the policeman says to him is: "????"
  Can you tell me everything that´s wrong?
  What seems to be the problem?
  May I help you?
  So what have you been doing?
9. You are short of sugar so you ring your neighbor´s bell and say, "..?"
  Can I use your sugar?
  Give me some sugar.
  May I borrow some sugar?
  I would like to take your sugar.
10. Dan and Beam have just seen a very amazing soccer match. Dan comments on how amazing it was. Beam agrees and says: "???????.."
  o do I.
  It certainly was.
  I did too.
  It seems you´re right.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile