เรื่อง การวัดความยาว ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เสาธงสูง 20 เมตร ปักลงไปในดิน 45 เซนติเมตร จะเหลือเสาสูงพ้นพื้นดินเท่าไร
  20 เมตร 45 เซนติเมตร
  20 เมตร 450 เซนติเมตร
  19 เมตร 55 เซนติเมตร
  19 เมตร 500 เซนติเมตร
2. มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. วัดความยาวในรูปได้ 5 เซนติเมตร ความยาวจริงเท่ากับข้อใด
  5 เซนติเมตร
  5 เมตร
  10 เซนติเมตร
  10 เมตร
3. "4,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร"
  1 กิโลเมตร
  2 กิโลเมตร
  3 กิโลเมตร
  4 กิโลเมตร
4. ถ้าจะวัดความยาวของโรงอาหาร ควรใช้เครื่องมือวัดในข้อใด
  ไม้บรรทัด
  ไม้เมตร
  สายวัดตัว
  ตลับเมตร
5. "50,000 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เมตร"
  "5,000 เมตร"
  500 เมตร
  50 เมตร
  5 เมตร
6. "ระยะทาง 2,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร"
  2 กิโลเมตร
  100 กิโลเมตร
  20 กิโลเมตร
  200 กิโลเมตร
7. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปทุมธานียาว 57 .........ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
  เมตร
  กิโลเมตร
  เซนติเมตร
  มิลลิเมตร
8. ความยาว 100 เมตร เท่ากับกี่วา
  50 วา
  20 วา
  10 วา
  5 วา
9. ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 40 วา ที่ดินแปลงนี้กว้างกี่เมตร
  40 เมตร
  80 เมตร
  400 เมตร
  800 เมตร
10. มาตราส่วน 1 : 10 วัดความยาวในรูปได้ 2 หน่วย ความจริงเท่ากับข้อใด
  2 หน่วย
  5 หน่วย
  10 หน่วย
  20 หน่วย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile