ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการฯ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการฯ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการมีกี่หมวดกี่มาตรา
  3 หมวด/ 50 มาตรา
  4 หมวด / 69 มาตรา
  5 หมวด / 82 มาตรา
  6 หมวด / 89 มาตรา
3. การประเมินผู้เรียนตามมาตรา 26 พิจารณาจากข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  พัฒนาการของผู้เรียน
  พิจารณาจากความประพฤติ
  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
  ผลงานดีเด่นของครูผู้สอน
4. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดและกี่มาตรา
  1 หมวด / 70 มาตรา
  2 หมวด / 75 มาตรา
  3 หมวด / 82 มาตรา
  4 หมวด / 90 มาตรา
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการที่รัฐต้องจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
  จัดอย่างทั่วถึง
  จัดมีคุณภาพ
  จัดเสมอภาค
  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
6. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากร ฯ คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. ใครมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน (มาตรา 27)
  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ใครเป็นผู้กาหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  คณะกรรมการ กพฐ.
  สภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับ ประโยชน์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  การสนับสนุนจากรัฐ
  เงินอุดหนุนจากรัฐ
  การลดหย่อนภาษี
  การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
10. ข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษา
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาต่อเนื่อง
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาในระบบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile