ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. สภาครู ฯ พ.ศ.2546 คือใคร
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
  นายบรรหาร ศิลปอาชา
  นายชวน หลีกภัย
2. การจัดการศึกษา...ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม..กล่าวไว้ในมาตราใด
  มาตรา 22
  มาตรา 23
  มาตรา 24
  มาตรา 25
3. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศธ. พ.ศ.2546 คือใคร
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
  นายบรรหาร ศิลปอาชา
  นายชวน หลีกภัย
4. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนสาคัญที่สุด กล่าวไว้ในมาตราใด
  มาตรา 6
  มาตรา 7
  มาตรา 22
  มาตรา 23
5. การประเมินผู้เรียนตามมาตรา 26 พิจารณาจากข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  พัฒนาการของผู้เรียน
  พิจารณาจากความประพฤติ
  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
  ผลงานดีเด่นของครูผู้สอน
6. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจัด ให้กับเด็กที่มีอายุกี่ปี
  1-3 ปี
  2- 4 ปี
  3 -6 ปี
  4 -5 ปี
7. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.สภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 กล่าวถึงเรื่องใด
  การจัดการศึกษาเฉพาะทาง
  การจัดกระบวนการเรียนรู้
  การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
9. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
  นายบรรหาร ศิลปอาชา
  นายชวน หลีกภัย
10. สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียนเป็นผู้จัด เรียกว่าอะไร
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์การเรียน
  โรงเรียนเอกชน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile