วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. What ____ you ____to draw ?
  are / trying
  is / trying
  do / try
  does / try
2. Suda ____ right now to visit India next month.
  plans
  planed
  will plan
  is planning
3. Listen ! The bell _________.
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
4. She always ____ her hands before having dinner.
  wash
  washes
  is washing
  washed
5. They ____ church every Sunday.
  attend
  attended
  are attending
  have attended
6. I can´t go out because it ____ very hard now.
  rains
  rained
  had rained
  is raining
7. His father ____ a Thai boxing match on TV every Saturday.
  watch
  watches
  has watched
  is watching
8. Water ____ at 100`C.
  is boiling
  has boils
  boils
  boiled
9. The dog is still wet. It ________ out of the rain
  was only just coming
  only just comes
  has only just come
  had only just come
10. That man ____ on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile