วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. She always ____ her hands before having dinner.
  wash
  washes
  is washing
  washed
2. The dog is still wet. It ________ out of the rain
  was only just coming
  only just comes
  has only just come
  had only just come
3. You must wake her up ! She ____soundly for 10 hours.
  is sleeping
  has been sleeping
  has slept
  slept
4. Listen ! The bell _________.
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
5. His father ____ a Thai boxing match on TV every Saturday.
  watch
  watches
  has watched
  is watching
6. "I ____ for my portrait for the last six weeks, but the artist hasn´t finished it yet."
  sat
  are sitting
  was sitting
  have been sitting
7. What ____ you ____to draw ?
  are / trying
  is / trying
  do / try
  does / try
8. "The policemen______ for the robber all week, but they have not found him yet."
  look
  looked
  have looked
  have been looking
9. She sometimes ____ us waiting for her to come.
  keep
  kept
  keeps
  is keeping
10. Muslims ______ during the month of Ramadan.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile