แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ถูกต้อง
  ใจดีซื้อแผ่นซีดีของแท้มาฟัง
  น้ำฝนก๊อปปี้หนังต่างประเทศมาวางขายแผ่นละ 40 บาท
  น้ำขิงไปซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลอกเลียนแบบของจริงมาใช้ที่สำนักงาน
  สายฟ้านำเพลงของนักร้องขวัญใจวัยรุ่นไปใส่ทำนองใหม่แล้ววางขายในกลุ่มเพื่อน
2. การเปลี่ยนแปลงของสินค้าในข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน
  ยอดจำหน่ายน้ำส้มคั้นสูงขึ้น เพราะมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
  บ้านจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
  จากเหตุการณ์อุทกภัยทำให้ผลผลิตผักลดลงมาก ราคาผักจึงสูงขึ้น
  ราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น พ่อค้าจึงสั่งน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาขาย
3. ข้อใดเป็นสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
  สิทธิที่จะได้รับอิสระในการเลือกใช้สินค้า
  สิทธิที่จะได้รับการบริโภคสินค้าในราคาที่เหมาะสม
  สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นในการเลือกซื้อสินค้าผูกขาด
  สิทธิที่จะได้รับการประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังการซื้อ
4. หากนักเรียนซื้อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเกิดอันตรายต่อร่างกาย นักเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด
  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
5. ทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวการประพฤติในข้อใด
  ไม่คบค้ากับต่างชาติ
  ค้าขายโดยไม่มุ่งกำไร
  ไม่ซื้อสินค้าที่ชอบเลย แม้มีรายได้มากก็ตาม
  ประกอบอาชีพสุจริต มีความประหยัด มีคุณธรรม
6. หลักการในข้อใดที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  ทฤษฎีความขัดแย้ง
  แนวคิดแบบสุขนิยม
  แนวคิดแบบวัตถุนิยม
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค
  เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าและบริการในราคาถูก
  เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าและบริการตามที่ต้องการ
  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจในการบริโภคสินค้าและบริการ
  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าและบริการ
8. ทรัพย์สินในข้อใดซื้อขายกัน ไม่ได้
  บ้าน
  รถยนต์
  อาคารพาณิชย์
  ที่ในเขตป่าสงวน
9. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าในการผลิตสินค้าและบริการ โดยการนำความถนัดของตนเองมาสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการ
  ต้นพัฒนาบ้านสวนของตนให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
  ต้องออกแบบสบู่สมุนไพรให้มีรูปทรงแปลกตาและมีความทันสมัย
  ตุ้มนำผ้าซิ่นไทลื้อที่มีลวดลายสวยงามมาทำกระเป๋าถือเพื่อขายนักท่องเที่ยว
  แต้วดัดแปลงบ้านพักริมแม่น้ำโขงของตนให้เป็นห้องจัดแสดงภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน
10. เพราะเหตุใดวิชาเศรษฐศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  เพราะทรัพยากรมีราคาแพง
  เพราะทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด
  เพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป
  เพราะทรัพยากรไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile