ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ

, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อินเนีย ที่เรียกกันตามหน้าที่การทำงานของแรงงานประมงน่าจะหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  ไต้ก๋ง
  นายท้าย
  หัวหน้าคนงาน
  ช่างเครื่อง
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล
  ตรวจสุขภาพนักดำน้ำและรักษาเมื่อได้รับการเจ็บป่วย
  ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย Hyperbaric oxygen
  การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ระยะไกล (Telemedical service)
  ถูกทุกข้อ
3. กําลังพลที่ทํางานพ่นทรายในการขัดเรือ มีโอกาสเกิดโรคใดมากที่สุด
  โรคระบบประสาท
  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
  โรคระบบหายใจ
  โรคทางสายตา
4. สิ่งคุกคามสุขภาพในข้อใดไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการตรวจประเมิน
  Temperature extremes
  Vibration
  Microorganisms
  ไม่มีข้อใดถูก
5. ข้อเสียของเทคโนโลยีทางการเดินเรือและควบคุมเรือที่ทันสมัยคือ
  เรือเดินทางได้เร็วขึ้นทำให้การขนส่งทางอากาศไม่พัฒนา
  ใช้ผู้เดินเรือจำนวนน้อยลงทำให้ การเจ็บป่วยจะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานที่เหลือมากขึ้น
  การเดินเรือเป็นสิ่งที่เข้าถึงไม่ได้ของแรงงานคนไทย
  มีการติดต่อของโรคระบาดระหว่างท่าเรือได้
6. ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีค่า IDLH เท่ากับ 100 ppm หมายความว่าอย่างไร
  อนุญาต ให้สัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 100 ppm ในเวลาการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  เป็นระดับที่อาจจะทำให้ผู้ที่สัมผัสเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
  อนุญาต ให้สัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 100 ppm ในเวลาการทำงานไม่เกิน 15 นาที วันละไม่เกิน 4 ครั้ง
  เป็นค่า สูงสุด (ceiling) ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
7. ขั้นตอนการป้องกันทางอาชีวอนามัย ที่ควรกระทําเป็นอันดับแรก
  การป้องกันทางวิศวกรรม
  การป้องกันด้านการจัดการ
  การป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันเชิงนโยบาย
8. การออกเรือเป็นเวลานาน เช่น เดินทางไปกับเรือขนส่งสินค้าข้ามประเทศ มีโอกาสได้รับสิ่งคุกคามใดแตกต่างจากกิจกรรมอื่น
  สิ่งคุกคามทางเคมี
  สิ่งคุกคามทางกายภาพ
  สิ่งคุกคามทางชีวภาพ
  ไม่มีข้อใดถูก
9. ขั้นตอนการทำงานบนเรือเป็นอย่างไร มีการใช้สารเคมีอะไรบ้าง จัดเป็นขั้นตอนใดของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  Anticipation และ Recognition
  Recognition และ Evaluation
  Anticipation และ Evaluation
  Evaluation และ Control
10. พิษจากสัตว์ทะเลที่เกิดจากการรับประทานปลาปนเปื้อน มักเกิดจากพิษใดมากที่สุด
  Ciguatera
  Scromboid
  PSP
  Tetrodotoxin
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile