ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ

,ภาษาอังกฤษ, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Muslims ______ during the month of Ramadan.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
2. Water ____ at 100๐C.
  is boiling
  has boils
  boils
  boiled
3. That man ____ on the phone for 15 minutes.
  has been talking
  is talking
  will talk
  talks
4. His father ____ a Thai boxing match on TV every Saturday.
  watch
  watches
  has watched
  is watching
5. She sometimes ____ us waiting for her to come.
  keep
  kept
  keeps
  is keeping
6. Suda ____ right now to visit India next month.
  plans
  planed
  will plan
  is planning
7. I can´t go out because it ____ very hard now.
  rains
  rained
  had rained
  is raining
8. How ____ since we left school ?
  are you
  were you
  have you been
  had you been
9. I ____ for my portrait for the last six weeks, but the artist hasn´t finished it yet.
  sat
  are sitting
  was sitting
  have been sitting
10. The dog is still wet. It ________ out of the rain.
  was only just coming
  only just comes
  has only just come
  had only just come
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile