ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ

,ภาษาอังกฤษ, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. You must wake her up ! She ____soundly for 10 hours.
  is sleeping
  has been sleeping
  has slept
  slept
2. I____ that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
3. She always ____ her hands before having dinner.
  wash
  washes
  is washing
  washed
4. The policemen______ for the robber all week, but they have not found him yet.
  look
  looked
  have looked
  have been looking
5. How ____ since we left school ?
  are you
  were you
  have you been
  had you been
6. They ____ church every Sunday.
  attend
  attended
  are attending
  have attended
7. Muslims ______ during the month of Ramadan.
  fasted
  fast
  are fasting
  have fasted
8. George ____ cigarettes since his doctor told him to stop.
  doesn´t smoked
  isn´t smoking
  hasn´t smoked
  will not smoke
9. Suda ____ right now to visit India next month.
  plans
  planed
  will plan
  is planning
10. What ____ you ____to draw ?
  are / trying
  is / trying
  do / try
  does / try
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile