แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ประดิษฐ์เครื่อง UNIVAC I เป็นคนชาติใด
  อเมริกา
  อังกฤษ
  เยอรมัน
  ออสเตรเลีย
2. ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ คืออะไร
  เขตข้อมูล (Field)
  แฟ้มข้อมูล (File)
  ฐานข้อมูล (Database)
  แฟ้มเอกสาร
3. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
  Oracle
  Access
  Namo
  SQL Server
4. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
  Index.doc
  Index.htm
  Fist.doc
  Fist.htm
5. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟCaps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร
  พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
  พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน
  พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง
  พิมพ์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ
6. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
7. ข้อใดเป็นขนาดของแผ่น Diskette ที่ถูกต้อง
  3.25 นิ้ว
  5.30 นิ้ว
  5.25 นิ้ว
  3.00 นิ้ว
8. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
  106
  107
  108
  109
9. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ icon คืออะไร
  ความสามารถในการค้นหาข้อมูล
  การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลนั้นได้อีก
  รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน
  ถูกทุกข้อ
10. หน่วยงานใดที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของประเทศไทย
  Thnic
  Thainic
  nic
  Thailandnic
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile