แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์
  www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
  IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์
  FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
2. ข้อใด คือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป
  ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
  ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ
  ถูกทุกข้อ
3. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด
  Diskette
  Hard disk
  CD - Rom
  RAM
4. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
  Batch Processing
  Transaction Processing
  Oriented Processing
  Data Processing
5. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
6. ข้อใดไม่ใช่การเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic
  .jsp
  .html
  .php
  .asp
7. ข้อใดเป็นคำแปลของศัพท์ Globalization ในพจนานุกรม
  โลกานวัต
  โลกาภิวัติ
  โลกานุวัต
  โลกาอภิวัติ
8. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร
  งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องสำรองกลับมาใช้ใหม่
  เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา
  ไม่มีข้อถูก
9. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ ต่อโลกในปัจจุบันเนื่องจาก
  ความเป็นที่นิยมของตลาดโลกและความ ก้าวหน้าทันโลกปัจจุบัน
  ความต้องการของสังคมมนุษย์ต้องการความ ทันสมัย
  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสังคมโลก
  ความต้องการในด้านความทันสมัย
10. ความหมายของสารสนเทศ คือ
  การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล
  ผลผลิตสารสนเทศจะต้องตรงกับความต้องการ
  ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงจัดกระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้
  เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile