แบบทดสอบก่อนเรียน

,,คำราชาศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว?????(มอบ ) ปริญญาบัตรแกบัณฑิต มหาวิทยาลัย
  ประทาน
  พระราชทาน
  ทรงประทาน
  มอบ
2. ข้อใดถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเป็นอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดอาหารแห้งและน้ำดื่มไปแจกผู้ประสบอุทกภัย
3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจ้าอยูหัว????(ตาย) เมื่ออายุยังนอย
  สวรรคต
  ทรงสวรรคต
  ตาย
  ทรงตาย
4. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประทับที่เก้าอี้มุก
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตใหม่
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภรโปรดดนตรีไทยเป็นพิเศษ
5. ข้อใดใช้ทรงได้ถูกต้อง
  ทรงม้า
  ทรงทอดพระเนตร
  ทรงพระราชทาน
  ทรงพระราชดำริ
6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ................การทำอาหาร
  ทรงชอบ
  ทรงพอพระทัย
  โปรด
  ชอบ
7. การแสดงการใดๆถวายทอดพระเนตร จะใช้คำอะไร
  แสดงหน้าพระพักตร์
  แสดงหน้าพระที่นั่ง
  แสดงเฉพาะพระที่นั่ง
  แสดงเฉพาะพระพักตร์
8. คำใดต่อไปนี้เป็นคำราชาศัพท์
  ทรงดำรัส
  ทรงทอดพระเนตร
  ทรงโปรด
  ทรงพระเครื่องใหญ่
9. คำใดต่อไปนี้เป็นคำราชาศัพท์
  ทรงดำรัส
  ทรงทอดพระเนตร
  ทรงโปรด
  ทรงพระเครื่องใหญ่
10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ????..(เขียนหนังสือ) ไวมาก
  ทรงเขียนหนังสือ
  เขียนหนังสือ
  ทรงนิพนธ์หนังสือ
  นิพนธ์หนังสือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile