วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "a มากกว่า -3 อยู่ 5, b น้อยกว่า 3 อยู่ 5 ข้อใดไม่ถูกต้อง"
  ab=-4
  a+b=0
  a-b=-4
  a÷b=-1
2. "ถ้า a=-2, b=4, c=-5 แล้ว (a×b)+(a×c) มีความหมายตรงกับข้อใด"
  (-2)×[4+(-5)]
  (-2)+[4×(-5)]
  (-2)×[4-(-5)]
  (-2)-[4×(-5)]
3. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็ม
  (-15)÷5
  0÷5
  4÷5
  20÷5
4. "ให้ a=4, b=-2, c=-3, d=6 ค่าของ [(a-b)×c]÷d ตรงกับข้อใด"
  a+b
  b+d
  c
  a×b
5. 7×(5+8)=(7×5)+(7×8) เป็นไปตามสมบัติข้อใดของจำนวนเต็ม
  การเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
  การสลับที่ของการบวก
  การสลับที่ของการคูณ
  การแจกแจง
6. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มลบแล้ว |a| มีความหมายตรงกับข้อใด
  a
  #NAME?
  ถูกทั้งข้อ 1. และข้อ 2.
  ผิดทั้งข้อ 1. และข้อ 2.
7. ข้อใดถูกต้อง
  a×(b+c)=(b+c)×a
  a×(b+c)=(a×b)+(a×c)
  (a+b)+c=a+(b+c)
  ถูกทุกข้อ
8. "กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนเต็มใดๆข้อใดถูกต้อง"
  ถ้า a×b=a×c แล้ว b=c
  ถ้า a÷b=a÷c แล้ว b=c
  ถ้า a+b=a+c แล้ว b=c=0
  ถ้า a≠b และ c=0 แล้ว a×c=b×c
9. ถ้า a+b=0 แล้ว b เท่ากับเท่าไร
  0
  -1
  #NAME?
  #NAME?
10. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว ข้อใดไม่ถูกต้อง
  a÷0=0
  a÷1=a
  a×0=0
  a+0=a
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile