วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้า |x+5|=20 แล้ว x จะมีค่าเท่าไรที่ทำให้สมการเป็นจริง
  15
  -25
  ถูกทั้งข้อ 1. และข้อ 2.
  ผิดทั้งข้อ 1. และข้อ 2.
2. "ถ้า a=-2, b=4, c=-5 แล้ว (a×b)+(a×c) มีความหมายตรงกับข้อใด"
  (-2)×[4+(-5)]
  (-2)+[4×(-5)]
  (-2)×[4-(-5)]
  (-2)-[4×(-5)]
3. ถ้า (4×5)+(6×5)+(5×5)=15×a แล้ว a มีค่าเท่าไร
  4
  5
  6
  15
4. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็ม
  (-15)÷5
  0÷5
  4÷5
  20÷5
5. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มลบแล้ว |a| มีความหมายตรงกับข้อใด
  a
  #NAME?
  ถูกทั้งข้อ 1. และข้อ 2.
  ผิดทั้งข้อ 1. และข้อ 2.
6. 7×(5+8)=(7×5)+(7×8) เป็นไปตามสมบัติข้อใดของจำนวนเต็ม
  การเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
  การสลับที่ของการบวก
  การสลับที่ของการคูณ
  การแจกแจง
7. "ให้ a=4, b=-2, c=-3, d=6 ค่าของ [(a-b)×c]÷d ตรงกับข้อใด"
  a+b
  b+d
  c
  a×b
8. ถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว ข้อใดไม่ถูกต้อง
  a÷0=0
  a÷1=a
  a×0=0
  a+0=a
9. ข้อใดถูกต้อง
  a×(b+c)=(b+c)×a
  a×(b+c)=(a×b)+(a×c)
  (a+b)+c=a+(b+c)
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดแสดงสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของจำนวนเต็ม
  (4+5)+6=6+(4+5)
  4×(5×6)=(5×6)×4
  (4×5)×6=(4×6)+(5×6)
  4+(5+6)=(4+5)+6
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile