ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)

,: คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ควรมีฐานะอย่างไร
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงฯ
  เป็นองค์กรอิสระในกำกับกระทรวง
  ถูกทุกข้อ
2. องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด
  กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  องค์กรกลาง บริหารงานบุคคล
  สภาวิชาชีพ
  องค์กรอิสระ
3. ตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา ไม่ถูกต้องในข้อใด
  การศึกษาที่จัดโดยบุคลา ครอบครัวองค์กรมหาชน
  การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ
  องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม
  ถูกทุกข้อ
4. การประเมินผลภายนอกครั้งแรก ให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใช้บังคับ
  3 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  6 ปี
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
  อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
  ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุให้เป็นรายได้ของสถานศึคกษา
  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการทำของเป็นรายได้ที่ไม่ต้องส่งทางการคลัง
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสถานศึกษาประเมินผู้เรียน
  พิจารณาจากการพัฒนาผู้เรียน
  พิจารณาจากพฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม
  พิจารณาจากกระบวนการเรียนการสอน
  ถูกทุกข้อพิจารณาจากเวลาเรียน
7. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คน
  12 คน
  15 คน
  17 คน
  23 คน
8. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่คน
  15 คน
  17 คน
  23 คน
  27 คน
9. ใคร เป็นผู้ส่งเสริมให้ระบบ ขบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
  สภาวิชาชีพ
10. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile