ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การนำแนวคิดแบบเศรฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการแบ่งพื้นที่อย่างไร
  30:30:30:10
  30:20:20:30
  30:20:30:20
  30:30:10:30
2. "ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น? ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  ความพอเพียง
  ความมีเหตุผล
  ความพอประมาณ
  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี"
3. ?เมื่อจะทำอะไรสมชายมักคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ? จากข้อความนี้สมชายมีคุณลักษณะตามข้อใด
  ความพอเพียง
  ความมีเหตุผล
  ความพอประมาณ
  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเงื่อนไขคุณธรรม
  ซื่อสัตย์สุจริต
  ตระหนักในคุณธรรม
  ไม่โลภและไม่ตระหนี่
  รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
5. ความพอดีทางด้านจิตใจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะอย่างไร
  การเป็นผู้ที่มีจิตใจดี มีความเมตตาต่อผู้อื่น
  การเป็นผู้ที่รู้จักพอไม่โลภมากจนเกืนไป
  การเป็นผู้ไม่คิดร้ายพยาบาทต่อผู้อื่น
  การมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งรอบข้าง
6. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
  เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
  การค้ามีความเจริญก้าวหน้า
  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
  เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง
7. เศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องใดเป็นหลัก
  การพึ่งตนเอง
  การรวมกลุ่มของชาวบ้าน
  การช่วยเหลือกันในชุมชน
  การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
8. ข้อใดกล่าวผิด
  ความพอเพียงประกอบด้วยความพอประมาณและความมีเหตุผล
  หลักความพอเพียงช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
9. บุคคลใดไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  มาลีตั้งใจเรียนจนสอบได้ที่ 1 ทุกปี
  ยิ่งยงเป็นคนทันสมัยสวมใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น
  มงคลนำเงินที่เก็บได้ส่งตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของ
  สุดาเก็บเงินที่พ่อแม่ให้ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายยามจำเป็น
10. การผลิตสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ควรใช้เทคโนโลยีในลักษณะใด
  ใช้เทคโนโลยีราคาแพงในต่างประเทศ
  ใช้เทคโนโลยีทีทีราคาถูก
  การใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การใช้เทคโนโลยีจากประเทศเพื่อนบ้าน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile