วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึง Electronic-mail ได้ชัดเจนที่สุด
  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
  การรับส่งข้อความผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านข่าวสารในเครือข่าย
  การพูดคุยกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. อีเมลคืออะไร
  ส่งข้อความ แนบไฟล์ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  พิมพ์ข้อความ
  ไม่มีข้อถูก
3. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้ ปัญหาดังกล่าวคือ
  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์
  ความปลอดภัยของข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  ถูกทุกข้อ
4. จากผลการสำรวจการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานจากสถานที่ใดมากที่สุด
  ที่บ้าน/ที่พักอาศัย
  ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ในสถานศึกษา
  ที่ทำงาน
5. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด
  word processing software
  spreadsheet software
  database management software
  presentation software
6. ข้อใดคือผลกระทบทางด้านลบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
  สื่อที่ใช้ขาดความน่าสนใจ
  ผู้เรียนไม่มีสถานที่เรียนหนังสือ
  เครื่องมือที่ใช้ต้องมีความทันสมัย
  ผู้เรียนไม่สามารถสอบถามผู้สอนได้
7. เหตุใดเราจึงต้องพัฒนาหน่วยงาน ทางด้านเทคโนโลยีภายในองค์กร
  เพราะการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของโลก
  เพราะเทคโนโลยีคือส่วนหนึ่งในชีวิต
  เพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กร
  ถูกทุกข้อ
8. ระบบอินเทอร์เน็ตพัฒนามาจากหน่วยงานใด
  การศึกษา
  การแพทย์
  การทหาร
  การขนส่ง
9. บุคคลใดควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานมากที่สุด
  นักเรียนที่ต้องการพิมพ์รายงาน
  นักออกแบบที่ต้องออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์
  เลขานุการที่ต้องส่งข้อความถึงผู้เข้าร่วมประชุม
  พนักงานตรวจสอบสินค้าที่ต้องการฐานข้อมูลสำหรับใช้ภายในองค์กร
10. ซอฟต์แวร์ คือ
  โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
  โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์
  อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile