จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]

,แบบทดสอบคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 5-2i มีค่าตรงกับข้อใด
  5,-2
  (5,-2i)
  (5,2)
  (5,-2)
2. i มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,0)
  (0,i)
  (0,1)
  (i,0)
3. 0 มีค่าตรงกับข้อใด
  (0,0)
  (0,1)
  (0,-1)
  (1,0)
4. (3,1) มีค่าตรงกับข้อใด
  1-3i
  1+3i
  3+i
  3-i
5. ถ้า 3-2i = (a,b) แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด
  3
  2
  -2
  -2i
6. (4,-5) มีค่าตรงกับข้อใด
  4-5i
  4+5i
  5+4i
  5-4i
7. ถ้า 3+5i = (a,b) แล้ว a มีค่าตรงกับข้อใด
  3
  5
  5i
  3i
8. (0,4) มีค่าตรงกับข้อใด
  -4i
  1+4i
  4
  4i
9. 3 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,0)
  (0,3)
  (3,3)
  ถูกทั้ง ก และ ข
10. (-2,0) มีค่าตรงกับข้อใด
  2
  -2
  2i
  -2i
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile