แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์จึงให้รายละเอียดข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย
  มีการทดสอบก่อนนำไปใช้จริง
  มีเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์
  ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้
2. ถ้านักเรียนเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย จะเริ่มดำเนินงานขั้นตอนใดก่อน
  ศึกษาหาความรู้และค้นคว้าข้อมูล
  เขียนโครงการและขออนุมัติเงินสนับสนุน
  ดำเนินการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในด้านวิชาการ
  รวบรวมข้อมูลและหาปัญหาความต้องการในการฝึกอบรม
3. ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนจะเลือกใช้วิธีการใด
  สอบถามข้อมูลจากอาสาสมัคร
  จัดคลินิกตรวจโรคทั่วไปร่วมกับการใช้แบบสอบถาม
  ศึกษาสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนและการใช้ บริการสุขภาพ
  ศึกษาอัตราการป่วยและการตายของประชากรร่วมกับ การใช้แบบสอบถาม
4. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  ออกกำลังกาย
  ควบคุมน้ำหนักโดยลดปริมาณอาหาร
  ควบคุมน้ำหนักโดยใช้ยาลดความอ้วน
  พบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. เพราะเหตุใด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในชุมชนจึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลของปัญหาก่อนทุกครั้ง
  ข้อมูลของปัญหาคือการชี้ทางแก้ปัญหา
  สาเหตุของปัญหาคือตัวกำเนิดของปัญหา
  การแก้ปัญหาโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้มีปัญหามากขึ้น
  การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นต้องใช้สาเหตุของปัญหานั้นมาเป็นแนวทาง
6. สถาบันใดที่เริ่มให้บริการพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
  สภากาชาดไทย
  เทศบาลนครกรุงเทพ
  กระทรวงสาธารณสุข
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7. การส่งเสริมสุขภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไร
  มีการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
  มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
  ไม่สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้
  มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสติดี
8. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของคำว่าสุขภาพ
  การมีสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมดี
  การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
  ภาวะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย
  การมีภาวะสุขภาพสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจและสังคม
9. ข้อใดมีผลโดยตรงต่อสุขภาพทางด้านคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพในชุมชน
  ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคง
  ช่วยลดภาระและประหยัดทรัพยากร
  ช่วยพยากรณ์อนาคตเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
  ช่วยลดภาวะการเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิต
10. เป้าหมายและหลักการของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนคือข้อใด
  การป้องกันและควบคุม
  การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย
  การส่งเสริมและการป้องกันโรค
  การใช้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS