กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ,,สอบราชการ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
2. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาในการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
3. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
  2 รูปแบบ
  3 รูปแบบ
  4 รูปแบบ
  5 รูปแบบ
4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษา
  ครู
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
5. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ สพฐ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับใด
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อนุปริญญา
  ปริญญาตรี
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะด้านคณิตศาตร์และด้านภาษาโดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในระบบ
  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ถูกทุกข้อ
9. คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด
  ไม่เกิน 3 คน
  ไม่น้อยกว่า 3 คน
  ไม่เกิน 5 คน
  ไม่น้อยกว่า 5 คน
10. กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาคณะกรรมการกี่องค์กร
  3 องค์กร
  4 องค์กร
  5 องค์กร
  6 องค์กร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS