แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรเเกรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนการทำงานของการเขียนโปรเเกรมภาษาซี
  เฮดเดอร์ไฟล์ (Header File)
  ฟังก์ชัน (Function)
  ส่วนกำหนดตัวแปร (Declaration)
  ส่วนตัวโปรเเกรม (Body)
2. สัญลักษณ์ในข้อใดเป็นการรับเข้าข้อมูลของการเขียนโปรเเกรม
3. สัญลักษณ์ในข้อใดเป็นการประมวลผลของการเขียนโปรเเกรม
4. ข้อมูลจำนวนนักเรียนควรใช้ตัวแปรชนิดใด
  int
  float
  char
  char[]
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรหัสรูปแบบของอักขระ
  %d
  %c
  %f
  %s
6. ถ้าการประกาศตัวแปรมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว ให้ใช้เครื่องหมายอะไรคั่นระหว่างตัวแปร
  {}
  ;
  ","
  ()
7. ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบใดที่เหมาะสมกับงานด้านธุรกิจ
  ภาษาฟอร์เเทรน (FORTRAN)
  ภาษาโคบอล (COBOL)
  ภาษาซี (C)
  ภาษาเครื่อง (MACHINE LANGUAGE)
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรหัสรูปแบบของจำนวนเต็ม
  %d
  %c
  %f
  %s
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นโปรเเกรมที่ใช้ในการเขียนโปรเเกรมภาษาซี
  Microsoft word
  Microsoft Power Point
  Dev-C++
  IE
10. ข้อมูลชนิดใดต่อไปนี้เป็นเลขจำนวนเต็ม
  5
  15

  -5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile