วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดบอกลักษณะสายใยแก้วนำแสง ได้ถูกต้องที่สุด
  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสง
  สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่
  สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ
2. ข้อใดบอกความหมายเครือข่ายแลน ได้ถูกต้องที่สุด
  เครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง การเชื่อมโยงจะต้องอาศัยระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ
  ระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกัน
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
  เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
3. ข้อใดบอกถึงหลักการทำงานของระบบเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด
  การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะนาล็อกเพื่อส่งไปตามสายสัญญาณ
  การแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์อินพุทเพื่อส่งให้หน่วยประมวลผล
  ส่งข้อมูลผ่านสื่อกลาง โดยจะต้องมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์วิธีการสื่อสารระหว่างกัน
  การรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วส่งผลออกแสดงทางอุปกรณ์แสดงผล
4. ข้อใดบอกความหมาย Hub ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง
5. ข้อใดบอกความหมายของระบบดาวเทียม ได้ถูกต้องที่สุด
  การรับส่งสัญญาณจากดาวเทียมประเภทค้างฟ้า
  การรับส่งสัญญาณภาคพื้นดินที่มีเสาสูงมากๆ
  เป็นเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ที่นิยมใช้ใน WAN
  เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล โดยใช้เครือข่ายสายโทรศัพท์ที่มีอยู่
6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่ายพื้นฐาน
  สายสัญญาณ
  โปรโตคอล
  เอกสารประกอบ
  เครื่องคอมพิวเตอร์
7. ข้อใดบอกความหมายของ Wireless NICs ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบไร้สาย
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
  อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง
8. ข้อใดบอกถึงลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ได้ถูกต้องที่สุด
  การเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
  มีคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องลูก
9. ข้อใดบอกความหมายของโปรโตคอล ได้ถูกต้องที่สุด
  มาตรฐานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
  หมายเลขที่ใช้ระบุตําแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน
  รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
  มาตรฐานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
10. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) ได้ถูกต้องที่สุด
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก
  เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร
  คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับวงแหวนเหล็กขนาดใหญ่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile