วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดบอกความหมาย Switch ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล
  บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  สื่อกลาง
  ผู้ส่ง
  โปรโตคอล
3. ข้อใดบอกลักษณะสายใยแก้วนำแสง ได้ถูกต้องที่สุด
  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสง
  สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่
  สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ
4. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) ได้ถูกต้องที่สุด
  คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย
  การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสาย UTP
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก
  เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร
5. หัวแจ็คที่ใช้ต่อสายแลนเรียกว่าอะไร
  RJ41
  JR120
  RJ45
  45JR
6. ข้อใดบอกความหมายของ Wireless Access Points ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์กระจายและเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
  อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง
7. ข้อใดบอกความหมาย Bridge ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
8. ข้อใดบอกความหมายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
  เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกัน
  เครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ
  ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เฉพาะภายในของหน่วยงาน
9. ข้อใดบอกถึงลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไคลแอนด์เซิร์ฟเวอร์ ได้ถูกต้องที่สุด
  มีคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องลูก
  การกำหนดกลุ่มเครือข่ายย่อยในเครือข่ายหลักเดียวกัน
  การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
10. การเรียงสายแบบ 568B มีวิธีการเรียงสีแบบใด
  1. ส้ม 2. ขาวส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. น้ำตาล 8. ขาวน้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. ขาวน้ำเงิน 5. น้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS