แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการรัฐมนตรี
  รองเลขาธิการรัฐมนตรี
  ข้อ ข และ ค ถูก
2. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษา
3. ข้อใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
4. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา
  คณะรัฐมนตรี
5. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
6. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษากำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  มาตรา 38
  มาตรา 39
  มาตรา 40
  มาตรา 41
7. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
8. การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ทำโดยวิธีการใด
  ทำเป็นคำสั่ง
  ทำเป็นหนังสือ
  ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  ถูกทุกข้อ
9. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ดำเนินการตามข้อใด
  การรักษาราชการแทน
  การปฏิบัติหน้าที่แทน
  การปฏิบัติราชการแทน
  การรักษาการในตำแหน่ง
10. ผู้แทนจากกลุ่มบุคคลใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile