แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
2. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การมอบอำนาจให้บุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นต่อไปได้
  การมอบอำนาจให้เลขาธิการ
  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการตามข้อใด
  กฎกระทรวง
  ประกาศกระทรวง
  ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
  ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
5. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบัตหน้าที่ได้และมีรัฐมนตรีช่วยหลายคนใครเป็นผู้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  รมต. ศธ.โดยความเห็นชอบของ ครม.
6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
  คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
7. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
8. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษา
9. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วน คือข้อใด
  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
10. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile