แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบonet คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการตัดสินผู้อื่น ""มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยกย่องและรักตัวเองมากกว่าผู้อื่น ทำให้หลายครั้งเราปรัเมินและพิพากษาผู้อื่นในลักษณะปรักปรำหรือลำเอียง แทนที่เราจะให้โอกาสเขาเหมือนกับที่ให้โอกาสตัวเองในหลาย ๆ เรื่องที่เราได้กระทำลงไป"""
  ความยุติธรรม
  ความเข้าใจผู้อื่น
  ความเป็นกลาง
  ความซื่อสัตย์
2. "ข้อใดมีเนื้อความสอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ ""แม้นชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร"""
  ยอมตายไม่เสียดายชีวา เพื่อรักษาอิสระคณะไทย
  รักษาชาติศาสนาถาวรไว้ ให้คนไทยชั่วดินฟ้า
  เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ควรคำนึงถึงชาติศาสนา
  ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง
3. ข้อใดชมความงามได้ถี่ถ้วนที่สุด
  น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี
  ชมดวงพวงนางแย้ม บานแสล้มแย้มเกสร คิดความยามบังอร แย้มโอษฐ์ยิ้มพริ้มพรายงาม
  งามทรงวงดังวาด งามมารยาทนาดกรกราย งามพริ้มยิ้มแย้มพราย งามคำหวานลานใจถวิล
  นางนวลนวลน่ารัก ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน แก้วพี่นี้สุดนวล ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง
4. "ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ""ความตายเป็นเพียงการเดินทางไปสู่บ้านหลังใหม่ ไม่มีใครเคย ""ตาย"" ไปจากหัวใจของคนที่รัก ตราบใดที่เรายังระลึกถึง คนที่เรารักก็ยังคง ""มีชีวิต"" อยู่ตราบนั้น ไม่มีวันแตกดับไปตามกาลเวลา"""
  ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ
  การตายเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
  ผู้ตายยังคงอยู่ในใจของผู้ที่รักเขา
  ผู้ที่ตายแล้วยังมีผู้ที่ระลึกถึงอยู่เสมอ
5. "ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด ""การสั่งงาน การตัดสินใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคำสั่งก็แย่ สมมุติถ้ามีม้าลากเกวียนตัวเดียว แต่มีคนขับสองคน คนหนึ่งสะบัดแส้ให้เดินทางขวา อีกคนให้ไปซาย ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน"""
  มากหมอมากความ
  ล่ามม้าสองปาก
  ชักใบให้เรือเสีย
  ข้าสองบ่าวสองนาย
6. "ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ""ทำไมพวกเราส่วนใหญ่จึงไม่ถามตนเองบ้างว่ามีอารมณ์ขันอยู่บ้างไหม และหากไม่มี เหตุใดจึงไม่มี และเราจะทำอย่างไรได้หรือไม่"
  คนเราควรมีอารมณ์ขัน
  อารมณ์ขันสามารถสร้างได้
  ผู้พูดเห็นประโยชน์ของอารมณ์ขัน
  ผู้พูดแนะวิธีสร้างอารมณ์
7. "ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ""ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี"""
  ต้องรู้จักวิธีแก้จน
  ไม่มีใครปรารถนาความจน
  จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด
  จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ
8. "ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งประพันธ์ต่อไปนี้ ""บ้านเมืองลำบากยากเข็ญ หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของ บ้านเมืองเร่งหาปัญญาครอง หนุ่มสาวยังฉลองไม่เลิกรา ขึ้นอุดมศึกษายังทารก โลกแข่งขันสกปรกไม่รอท่า พวกกินเมืองย่อมยินดีปรีดา เมืองนี้นักศึกษาไม่ยอมโต"""
  ต้องการเห็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนที่แท้จริง
  ต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของกิจกรรม
  ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต
  ชี้ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง
9. "ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ ""คำว่า ขอโทษ เป็นคำที่แสดงความสำนึก ความนอบร้อม และความมีมารยาท เราจึงควรหัดพูดไว้ให้ติดปาก ด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ ต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีตำแห่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีโอกาสกระทำผิดด้วยกันทั้งนั้น"""
  การขออภัย
  การถ่อมตน
  การยอมรับผิด
  การทำตามค่านิยมของสังคม
10. "ข้อความต่อไปนี้ไม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ ""วัยรุ่นเป็นวัยของความเปลี่ยนแปลง ความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจของวัยรุ่นมีตัวแปรหลายตัว ที่สำคัญคือความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเอง ครอบครัวส่วนหนึ่งวัดคุณค่าของเด็กที่การเรียน ปัญหาหลักของวัยรุ่นจึงมีอยู่สองเรื่อง คือปัญหาภายในครอบครัวและปัญหาการเรียน หากตัวเด็กรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าจะทำให้เกิดผลอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น ขาดเป้าหมายในชีวิต ถูกเพื่อนชักจูงในทางที่ผิด เป็นต้น"""
  คำนำ
  เนื้อเรื่อง
  ส่วนขยาย
  สนุป
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS