แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

,1. คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือเจตนาสูงสุดของการออกกฎหมายว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ความสงบเรียบร้อยของสังคม
  ประชาชนมีความสุข
  ส่วนราชการเข้มแข็ง
  รักษาผลประโยชน์ชาติ
2. ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
  ค.ศ. 1
  ค.ศ. 2
  ค.ศ. 3
  ค.ศ. 4
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์เป็นระบบเชื่อมฐานข้อมูลกับพื้นที่
  MIS
  GIS
  DOC
  ON WEB
4. บุคคลที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการศึกษาตามข้อ 13 น้อยที่สุด
  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
  รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
  ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
  ดร. รุ่ง แก้วแดง
5. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีจำนวนมากที่สุด
  เด็กก่อนประถมศึกษา
  เด็กภาคบังคับ
  เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
  เด็กพิการ ด้อยโอกาส
6. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้าน
  3 ด้าน
  5 ด้าน
  9 ด้าน
  12 ด้าน
7. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  มีอิสระในการทำงาน
  ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
  มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพครู
8. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ที่แถลงในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีเป้าหมายสูงสุดได้แก่
  ป้องกันปราบปรามการทุจริต
  คุณธรรมและสมานฉันท์ของชาติ
  ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  เสถียรภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
9. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กฎหมายกำหนดให้มีสมาชิกจำนวนกี่คน
  35 คน
  242 คน
  250 คน
  "2,000 คน"
10. รับฟังความคิดเห็น คำติชม และปรับปรุงแก้ไขงานการสอน เป็นการปรับตัวของครูในเรื่องใด
  การสร้างความสำเร็จ
  การสร้างความประทับใจ
  การปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน
  การเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile