แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

,1. คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ?การพัฒนาการสอนของคร ู?เป็นจุดเน้นการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด
  ขยายโอกาสการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
  การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
2. การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
  การประเมินผลการเรียนรู้
  แผนการเรียนรู้
3. LAN มีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อมูลสารสนเทศ
  เครือข่ายบริเวณแคบ
  อินเตอร์เน็ต
  อีคอมเมริส
4. เป็นหน้าที่ของครูในฐานะพลเมืองที่ดี
  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
  อบรมสั่งสอนศิษย์
  เคารพกฎหมายบ้านเมือง
5. กระทรวงศึกษามีนโยบายกระจายอำนาจทั้ง4 ด้าน ได้แก่ วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไปไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ข้อความที่ขีดเส้นใต้ปัจจุบันมีจำนวนเท่าใด
  อย่างน้อย 1 แห่ง อย่างมาก 7 แห่ง
  76 แห่ง
  175 แห่ง
  178 แห่ง
6. เหตุผลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
  กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเป็นกรรมการโรงเรียน
  เป็นที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7. ข้อใดไม่เข้าพวก
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  การพัฒนาสาระอย่างต่อเนื่อง
8. ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
  ค.ศ. 1
  ค.ศ. 2
  ค.ศ. 3
  ค.ศ. 4
9. นักเรียนสามารถพูดจาได้คล่องขึ้น
  จิตวิทยาการศึกษา
  จิตวิทยาการเรียนรู้
  จิตวิทยาพัฒนาการ
  จิตวิทยาแนะแนว
10. หากข้าราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณครู
  อาจถูกลงโทษอาญา
  อาจถูกลงโทษทางวินัย
  อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile