แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิชาชีพชั้นสูง หมายถึงข้อใด
  Profession
  Labour
  Semilabour
  Techician
2. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
  คุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการ สก.สค.
  เฉพาะข้อ ข และ ค
3. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปลัดจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
4. หนังสือราชการแบ่งได้กี่ชนิด
  6 ชนิด
  7 ชนิด
  8 ชนิด
  9 ชนิด
5. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับใด
  ชั้น ป. 1 - ม. 3
  ชั้น ป. 1 - ม. 6
  ชั้น ม. 1 - ม. 6
  ชั้น ม. 4 - ม.6
6. เป็นคนลงนามประกาศเขตพื้นที่
  ก.ค.ศ.
  สพฐ
  ปลัดกระทรวง
  รัฐมนตรีกระทรวง
7. ความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะยาว ตรงกับข้อใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
8. ผู้ที่ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือ
  ก.ค.ศ
  ปลัดกระทรวง
  เลขาธิการครุสภา
  เลขาธิการ สพฐ
9. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  การศึกษาในระบบ.
  การศึกษานอกระบบ.
  การศึกษาตลอดชีวิต.
  การศึกษาตามอัธยาศัย
10. คุรุสภา เป็นองค์การตามข้อใด
  องค์การมหาชน
  องค์การเอกชน
  นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
  ไม่มีข้อใดถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS