วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดได้จากการประมวลผลข้อมูลดิบ
  ข้อมูล
  เทคโนโลยี
  สารสนเทศ
  คอมพิวเตอร์
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการรวบรวมข้อมูล
  การสัมภาษณ์
  การสังเกตการณ์
  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
  การรวบรวมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ฮาร์ดแวร์หลักที่ใช้นำเสนอข้อมูลในคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  เมาส์
  เครื่องพิมพ์
  จอคอมพิวเตอร์
  แอลซีดีโพรเจกเตอร์
4. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องประมวลผลผ่านอุปกรณ์ใด
  แผ่นดีวีดี
  ฮาร์ดดิสก์
  เอ็กพลอเรอร์
  ไมโครโพรเซสเซอร์
5. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาใดที่มีได้เพียงประการเดียว
  การวิเคราะห์ทรัพยากร
  การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการ
  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  การวิเคราะห์ตัวแปรหรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ
6. อีดีพีแตกต่างจากการประมวลผลทั่วไปอย่างไร
  ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประมวลผล
  ประมวลผลข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง
  นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล
  ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
7. การเผยแพร่ข้อมูลใดที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
  การพูด
  การใช้สื่อสิ่งพิมพ์
  การใช้เทคโนโลยี
  การบรรยายในที่สาธารณะ
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตัวแปรของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ควรวิเคราะห์จากสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา
  ไม่ควรใช้ผู้ประสบปัญหาในการวิเคราะห์
  ไม่ควรวิเคราะห์จากสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหา
  ควรวิเคราะห์จากสิ่งที่สามารถนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้
9. ข้อใดกล่าวถึงการเผยแพร่สารสนเทศได้ถูกต้อง
  เป็นการหาจุดสำคัญของข้อมูลทั้งหมด
  เป็นการเปลี่ยนลักษณะของรูปแบบสารสนเทศ
  เป็นการนำสารสนเทศเดิมมาประมวลผลใหม่ให้ตรงต่อความต้องการ
  เป็นการนำสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ
10. ซอฟต์แวร์ใดช่วยส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสารและเครือข่าย
  แคลคูเลเตอร์
  วินโดวส์มีเดียเพลเยอร์
  อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์
  ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS